Archiwa tagu: historyczne

Słowiańskie imiona – Przyszli rodzice, warto przywrócić im świetność!

Słowem wstępu przytoczę najpierw ten fragment wypowiedzi o imionach:

Religia Słowian jawi się nam jako twór mglisty, guślarstwo raczej niż choćby porządny szamanizm, nie mówiąc już o politeizmie. Jak to pogodzić z faktem, że ich imiona tworzą tak precyzyjny system? Gdyż wśród tych imion przeważa typ wyrażający życzenie, zwykle składający się z dwóch części: Rado-gost, Stani-sław, Zby-gniew, Sędo-mir, Wsze-drog. Zasady tworzenia tych imion są bardzo rygorystyczne: mogą w nich występować tylko pojęcia abstrakcyjne, cnoty wojenne (-bor, „walka, waleczny”) i pokojowe (-mir, „szacunek, ład, prawo”), czasem są odwołania do ‚ojców’ i ‚dziadów’. Żadnych imion bogów, żadnych mieczy, włóczni, tarcz i koni, żadnych zwierząt, których pełno w imionach germańskich, greckich, celtyckich. Wśród Słowian niemożliwe byłyby imiona w rodzaju Hippolytos (‚puszczający konie luzem’), ani Eberhard (‚silny jak dzika świnia’) – ani Kalidaśa (‚sługa bogini Kali’). System słowiańskich imion sprawia wrażenie czegoś dostojnego i wyrafinowanego. I znowu – jak to pogodzić zarówno z prymitywizmem kultury materialnej, jak i z ową „mglistością” religii. A może ta mglistość i prymitywizm to pozór, skrywający lud miłujących prostotę mędrców? (XIX-wieczni Amerykanie mieli Indian za prymitywów, dziś się od nich uczą jak żyć.)

Jest to naszym zdaniem zagadka wielkiej wagi. W zasadzie już sam fakt istnienia tego systemu imion stanowi odpowiedź na temat poziomu wierzeń religijnych Słowian. Wiemy także skądinąd, że obowiązywały imiona ukryte, „głębokie”, niewymawialne, tajone przed obcymi, a także imiona wojownicze, przybierane we wspólnocie wojowników po obrzędzie inicjacji i przyjęciu do odpowiedniej gromady: wilków, rysiów, turów itp. Czy te wierzenia były i jakie były –staramy się pokazać w „Mitologii słowiańskiej”. A że były, potwierdza to co najmniej kilkadziesiąt miejsc w samej tylko Polsce podobnych do opisanego poniżej, choć wielu dałoby wiele, żeby te fakty nadal nie były publicznie znane.

Ostatnio często można spotkać że rodzice wybierając imię wybierają kierują się popularnością w ostatnich latach (https://www.msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/ewidencja-ludnosci-dowo/statystyki-imion-i-nazw) albo chcą tak bardzo być nowocześni, trendy i w ogóle cool że chcą aby ich dzieci otrzymały imiona jako Michael, Vanessa, Jenifer, Tom itd., albo w ogóle wymyślają imiona które noszą bohaterowie seriali czy promowane w prasie, często są po prostu głupie i uwłaszczające godność młodego człowieka. Imiona są germanizowane, angielszczone, hispanizowane. Imiona nadawane są po sławnych postaciach (głównie współczesnych) ale także historycznych i po swoich dziadkach (co jeszcze wcale nie jest takie złe).

Jednak nikt nie chwali, nie promuje imion typowo słowiańskich, typowo Polskich. Imion naszych dziadów i pradziadów. Aż tak nami zawłaszczyła kultura Zachodu? Kult wierzeń judeochrześcijańskich że zapominamy o tym co nasze Polskie?

Ja sam jeszcze dzieci nie mam, acz będę chciał wprowadzić (a raczej odnowić) pewien trend w swojej rodzinie (zresztą ojciec, dziadek i pradziadek mają/mieli jak najbardziej słowiańskie imiona), jedna ja sam już takiego imienia nie mam, nawet drugiego.

Pytanie tylko jak namówić partnera, partnerkę aby zgodził/a się na to dość nietypowe imię w dzisiejszych czasach?
Odpowiedź prosta, należy mieć partnera który czuje to samo co my, a jeżeli mamy konserwatystę współczesnego, i teściowe czy teście, lub sam partner naciskają aby nie wybierać Kazimierza, Wiesławy, Drogomira czy Dobromiły? Tylko Tomasze, Pawły, Pauliny czy Anny? Myślę, że trzeba być stanowczym. Jeżeli także problemem są chrzciny w obrządku chrześcijańskim, to łatwo dojść do konsensusu i nadać pierwsze imię jako imię słowiańskie, a drugie… z obrządkiem chrześcijańskim.
A co z Kosoplecinami dla dziewcząt i Postrzyżynami dla chłopców, czyli dniu kiedy dziecko formalnie powinno otrzymać którym będzie posługiwało się do końca swojego życia i które będzie zgodnie z jego cechami charakteru lub umiejętności? Myślę że należy poczekać z nadaniem administracyjnym, nawet po obrządku katolickim drugiego imienia, ponieważ w Polsce wg prawa nie można posiadać więcej niż dwóch imion: PIERWSZE DRUGIE NAZWISKO. Wyjątkiem są imiona podwójne np. Jan Maria Stefan Kowalski, Józefina Anna Maria Nowak-Kowalska.

Tutaj przedstawię tabelę z imionami:

Człon Znaczenie Przykłady
bdzi, bed, budz, byd, bdeti „powoduje, że czuwa”, „czuwający” Bdzigost, Bedgost
biedz, biec „zmuszać, skłaniać, zwyciężać” lub „biedzić się” Biedziesława, Biecsława, Biecława
bir „ujmować, chwytać, zabierać” Czębira
bron, brun, barn „bronić, strzec” Bronimir, Barnim
bog ”Bóg”, dawniej: „los, dola, szczęście” Bogusław, Bogumił,Bogdan, Chwalibog
boj „bicie, walka” lub pochodna „bać się” Budziboj/a>
bol ”pragnąca pokoju” Bolemira
bor ”walka” Borzymir, Dalebor,Sambor, Borzygniew
by|t „być, istnieć, żyć” lub też „mienie, własność” Bytomir, Bygost
dobro „dobro” Dobrosław, Dobrowoj
cirzp | cierp “cierpieć, cierpliwość” Cirzpisława
choć|ie, koć „chcieć” Chociemir, Chociebąd, Chocimier, Chocimir, Chocimirz, Kociemir, Kociemiar, Kociemier, Kocimiar, Kocimier, Kocimir, Koćmir
ciech „uciecha, pociecha” Ciechosław, Wojciech,Sieciech, Dobrociech,Bożeciecha
cieci „ciotka” Ciecirada, Ciecierad, Ciecirad, Cieciered, Cieciurad, Ciećrad
cza|j, cze|j „spodziewać się, oczekiwać” Czasława, Czesława,Czesław, Boleczaj
na|czę „zacząć, rozpocząć” Czębira
cześć, czest „cześć, cnota, honor, dobre imię, zaszczyt” Przybycześć, Boleczest
dale „daleko”, może też „oddalać” Dalebora
dan „dany” Bogdan
dob „stosowny, zdatny” albo „waleczny, dzielny” Brzezdob
dom „pomieszczenie, gdzie człowiek żyje ze swoją rodziną”; „wszystko, co jest w domu, rodzina, mienie, majątek”, „ród, pokolenie”, „strony rodzinne, kraj ojczysty Domarad, Domosław,Domamir, Brzezdoma(Bezdomny)
drogo, dargo “drogi, cenny” Drogosław, Drogomir,Lubodrog, Siemidrog,Dargorad
dziad “dziadowi, przodkowi, ojcom” Dziadumiła
dzie „położyć, postawić”; „zrobić, uczynić”; także „rzec, powiedzieć” Dziesława
gniew “gniew” Gniewomir,Mścigniew, Zbygniew
goj „lek, obfitość, pokój” Częstogoj, Domagoj
god|zi „robić coś w stosownym czasie, dopasowywać, czynić odpowiednim” Mirogod, Godzimir, Godzisław, Godosław, Godzsław, Gocław
gost „gościć”, „gość”” Dobrogost, Gościsław,Miłogost, Uniegost
j,h|imi, „jąć”, „rozpocząć” Imisława, Imisław, Jimisław, Himisław
jar „mocny, silny, krzepki, świeży, gorący, jasny” ale też „gniewny, srogi, surowy” Jarosław, Jaromir,Jarostryj
s|jąć, sję „wziąć, chwycić, trzymać” Sjęgniewa
j|utro „świt, ranek, jutro” Jutrowuj
krze “wskrzeszać, przywracać do życia, podnosić” Krzesisława
lub “miły, przyjemny, kochany” Lubomir, Luboradz
lud “ludzie” Ludomir
lut “srogi, okrutny, dziki” Bolelut
mił „”miły”, „miłujący” Miłosław, Wojemił,Miłorad
mir „pokój, spokój, dobro” Mirosław, Chociemir,Mirogod, Małomir
morzy „zabijać, uśmiercać” Morzysława
mści, miest „ten, który mści, zwalcza swój gniew, pomstuje” Mścigniew
mysł „myśleć” Myślimir, Drogomysł,Dobromysł, Witomysł
niego „rozkosz” Niegosława
pęc|i, pęż „droga, wędrówka” Pęcisława, Pęcsława,Pęcisław, Pęcsław, Pęcław, Pęsław, Pęcława, Pęsława,Pężyrka
pako „znów, więcej” Pakosława
pęk „pęk, wiązka”, ale pękać się – „rozpadać się, przestawać być całym” Pękosława
praw|o,a „prawdziwa, sprawiedliwa, prawda, prawo, prawość,” Przezprawa, Biezpraw,Brzezpraw
przez, brzez, biez, bez „bez – bez czegoś, omijający” Przezprawa, Biezpraw,Brzezpraw
rad „być zadowolonym, chętnym, radosny”, także: „troszczyć się”, „udzielać rady” Radosław, Bogurad,Radomir, Sobierad,Więcerad
rat „wojna, walka” Racimir, Rasław,Racibor
siec|ie “rozumieć, przypomnieć sobie, domyślać się, czuć, spostrzegać” Sieciesław, Siecsław, Siecław, Siesław
siro, siero “pozbawiony czegoś, sierota” Sirosław, Sierosław.
siem “rodzina, ród; czeladź, służba, własność” Siemisław, Siemidrog,Siemirad
skarb|d, ska “smucić, martwić, troszczyć się” Skarbimir, Skardmir, Skamir, Skarbimirz
sław “sława” Sławomir, Sławobor,Gościsław, Jarosław,Stanisław
stryj “stryj” Jarostryj
święto “świety, świetny, silny, mocny” Świętosława,Świętosław, Święcesław, Święcsław, Święsław
sobie “sobie” Sobiesław, Sobierad,Sobiemir
smysł „zmysł”, albo s-mysł – „z myśli, z myślenia”, ale także: „znaczyć, znaczący” Smysław
suli, sułka, soli „obiecywać” albo „lepsza, możniejsza” Dobrosułka,Suligniewa (obiecuje gniew, stanowczość), Sulisława
tomi, trop „dręczyć, męczyć, nękać” jednakże, oznacza takżę to samo co przydrostek „domi”, domowy Tomisław (ze sławnego domu/rodu),Wyszetrop
trzebi „czyszczenie, trzebienie”, „ofiara, podarunek”, Trzebiesława, Trzebisław
unie “lepszy” Uniegost
uby “ubyć, ubywać” Ubysława, Hubysław
więc “więcej” Więcerad
wiel|e,i “chcieć, kazać, radzić” Wielisław, Wiesław, Wielesław, Wielsław
wit „pan, władca” Witosław, Siemowit
włod(zi) | włość „władać, panować, posiadać” Włodzisław,Włodzimir, Włościwoj
woj „wojownik” Wojsław, Dobrowoj,Częstowoj, Wojciech
wsze|sie|sia|sza|sze|świe „wszystek, każdy, zawsze” Sieciech, Świeciech,Sięgniewa
wierz|ch „szczyt, góra, wierzchołek” Wirzchosław
wro|c „wrócić, wrócić się, przywrócić” Wrocsława, Wrocława
w|uj, win „wuj” Gościwuj, Jutrowuj
wys|z „wyższa, ceniona ponad wszystko, stawiana ponad innymi” Wyszesława
i|zby|i „zbyć, zbyć się, pozbyć się, „mieć w nadmiarze” Zbigniew, Zbygniew,Izbygniewa
zwni „brzmieć, dźwięczeć” Zwnisława, Zwinisława, Zwienisława
żel „pragnący, chcący” Żelisław
żyr, żer „pokarm, czynność jedzenia, życie” Domażyr, Żyrosław

Nie umieszczone na liście to:
goj -> goić,leczyć;
ciot -> ciotka;
bądz, będz, bą, bąd -> czyli będzie, być, istnieć, żyć;
długi -> rozciągnięty w przestrzeni/czasie,
dale, dali -> daleki, oddalający;
gor -> goreć, palić się, grzać;
siodł, siedl -> osada, sioło, wieś;
stoj -> stać;
dziej -> ten, który robi, czyni;
dzierży, dzirży -> dzierżyć, trzymać;
kraj -> kraj, region, teren;
dziwi -> patrzeć z zachwytem, podziw, zachwyt;
gardo -> dumny, wyniosły;
gorazd -> zręczny, szczęśliwy;
grodzi -> grodzić, otaczać płotem;
grom -> gromić, uderzać jak grom;
iza, izja -> wg wschodnich określeń to brać, pobierać, odbierać;
jacze -> znakomitszy, mocniejszy;
pełk, pełcz -> ludzie, tłum, pułk;
kani, kaj, kal -> zapraszać;
krzywo -> krzywo, błędnie, fałszywie;
chwali, kwali, fali -> chwalić;
lali, leli -> czyli „kołysać się” być opieszałym, „powoli”, „cierpliwie czekać”;
lub -> miły, przyjemny, kochany;
łęko -> łęka – „zdrada, obłuda, przebiegłość, chytrość”;
mało -> mało;
mano -> zwodzić, mamić;
męc|i -> „gnębić, dręczyć”, też „wzburzać, trząść”
mini -> minąć, szybko mijan;
mino -> nowy, młody;
naczę -> zacząc, zaczynający;
nasię -> żyjący po swojemu;
rod -> pokolenie, dzieci, generacja, ród;
obię -> obiąć;
ocię -> odjąć, ująć;
okrze -> okrzepić, okrzesać, przyciąć gałęzie czyli przywrócić do życia, podnieść;
odolan -> oprzeć się, stawić opór, pokonać, podołać;
ostro -> ostry;
bod -> kłuć, uderzać czymś ostrym, bóść, bodzić;
poznan -> poznać;
przem -> szczery, otwarty, prosty, uprzejmy;
przyby -> przybyć, przybywać;
przysno -> zawsze;
rości -> rosnący;
samo -> samotny, jedyny;
sęczy -> wsączać, przenikać, sączyć;
sąd, sędo -> sądzić, wymierzać;
skazi -> skazić;
sn|o -> sen, śnić;
spit, spyć -> nadaremnie;
stani, stoj, ta -> stać się, stający;
strach -> straszny, strach;
strogo -> srogo;
stron -> stronić, unikać;
strze -> strzec, chronić;
tęgo -> mocny, tęgi, potężny;
toli, tuli -> uspokajać, tulić, obejmować rękami;
byt -> minie, własność, być tutaj, stąd;
wirci -> wiercić się, wiercenie;
wole, woli -> wola, wolić coś;
wro|c -> wrócić, wrócić się, przywrócić;
zbro -> zbroić, przygotowywać się, zmagać się;
żec -> palić

Trzeba pamiętać, że nie które imiona skróciły się a weszły od obiegu codziennego np.
Mieszko to Mieczysław (sławny w mieczu), Miłosz to Miłosław (miłujący sławę, lubiący być znanym), Sławko to Sławomir, Witos, Witosz to Witosław (sławny Pan, sławny w panowaniu).

Tutaj lista imion z którego zrobił spis imienin powyżej.
imiona_slowianskie_1

imiona_slowianskie_2

imiona_slowianskie_3
Prócz tego wypiszę spis imion z księgi Jana Karłowicza, posegregowane wg końcówek i przedrostek oraz skróconych imion.

BĄD, BĘD
Bądzsław|a, Bąsław, Będzieciech, Będzimir, Będziemir, Będziemirz, Będomir,Będzisław, Biedziesław|a, Chociebąd, Dobrobąd, Darosbęd, Drohobysz(Drogobąd), Drahobysz, Lutobęd, Małobąd, Miłobąd, Nasiębąd, Przebąd, Siebąd, Świebąd, Wędziemir, Wszebąd, Zdziebąd.

BÓR | BOR
Blizbór, Bolebor, Bolebór, Bolibór, Borzuj, Borzygniew, Borzgniew, Borzymir , Borzywuj (od wuja), Bożebor, Chociebor, Chwalibor (Falibor), Cibor, Czcibór, Czabor, Częstobór, Czrezbor,  Dalebor|a, Dalibor, Dalbor, Daleborz Domabor, Domaborz, Dziebor, Izbor, Krzysztobor, Kociebor, Lubobór, Litobor, Miłobor, Myślibor|a, Myślibór, Mścibór, Nasiębor, Niebor, Osiębor, Pomścibor, Przebor|ka, Przedbór (Przedwor), Przemyślibor, Przybor, Przysnobor, Racibór (Racibor), Raciborz, Sambór (Sambor), Szenbor, Siecibor, Ścibor, Ścibór, Świętobór, Sławibór, Sławobor|a, Sobiebór, Świebor, Śwsiebor, Siebor, Siabor, Szabor, Szebor
Sieciebor, Sietbor, Siebor, Siabor|a, Sobiebor, Stanibor, Strogobor, Strzebor, Sulibor, Szabor|a, Szebor|a, Świeborz, Świętobor, Śwsieborz, Tęgobór, Trzebiebor, Trzebor, Wielebor, Włościbor, Właścibor, Włościbór, Wojbor, Wojbór, Wolebor, Wszabor, Wszebor, Wszebór, Wszeborz, Wświebor, Wyszebor, Wyszabor, Wyszobór, Zabór, Żelibor.

BOG
Bogdan, Bogdał|a, Bogdaj, Bogodał, Bogdar, Bogdasz, Bogudać, Bogudarz, Bogodarz, Bogumił, Bogusław, Boguwłość, Boguwola, Bohuwola, Bogusza, Bogusz, Bogusąd, Bogwiedz, Bogwidz, Bogowid, Bożywój(od woja), Chwalibog (Falibog), Chwalibóg, Cirzpibog, Dadzbog|a, Dobrociech, Modlibóg, Modliboga, Pełczybog, Przedabog, Unieboż, Uniebog, Zdzibor, Zdziebor.

CIECH/LECH
Będzieciech, Bożeciech|a, Chwalech, Ciechosław, Dobrociech, Nasięgniew, Radociech, Sieciech, Sjęgniew|a, Sławociech, Sławciech, Święciech, Uciech, Wociech, Wojciech, Wszeciech.

DOBR | DROG | DARG
Brzezdob, Czedrog, Dobielut, Dobrobąd, Dobrawa, Dobrociech, Dobromił, Dobronieg|a, Dobrosiodł, Dobrosław, Dobromysław, Dobrosułka, Dobrowit, Dobrutro, Dobiemiest, Dobromysł, Dobromysław, Dobrowieść, Dobrowoj, Dobrowój, Dobrożyźń, Drogodziej, Drogomił, Dromił, Drogomir, Drogmir, Dragomir, Drahomir, Drohomir, Dargorad, Dargomier, Drogosław, Drogost, Drogowit, Lubodrog, Siemidrog, Świedarg, Wieledrog.

GNIEW
Borzygniew, Budzigniew, Dobigniew, Dobiegniew, Dobrogniew|a, Dobrzegniew,Domagniew, Gniewomir, Gniewomiar, Gniewomier, Gniemir, Gniewosz, Gnierat, Gniewosądka, Izbygniew|a, Jarogniew, Jerogniew, Minigniew, Mirogniew, Mścigniew, Nasięgniew, Ninogniew, Przybi(y)gniew,Sągniew, Sięgniew, Sjęgniew, Spicygniew, Spitogniew, Spycigniew, Stojgniew, Stoigniew, Stogniew, Stójgniew, Świegniew, Śwsiegniew, Toligniew, Wszegniew, Zbygniew (Zbigniew), Żeligniew.

GOST
Bygost, Bydgost, Bdzigost, Bedgost, Cegost,  Dobrogost, Dobrogoszcz, Drogost, Gościwid, Gościwit, Gościwuj, Jutrogost, Lubgost, Małogost, Miłogost, Niegost, Osięgniew, Radogost, Rościgniew, Samogost, Sęczygniew, Skorogost, Sławogost, Suligost, Trzebiegost, Uniegost.

MIŁ
Bogumił, Bratumił|a, Bratomił|a, Bratmił|a, Długomił, Drogomił, Dromił, Dobromił, Gostmił, Kanmił, Miłobąd, Miłobrat, Miłobor, Miłochat, Miłoczat, Miłodrog, Miłodziad, Miłogost, Miłgost, Miłorad, Miłosław, Miełosław, Miłostryj, Miłosz, Miłoszka, Miłowit, Miłwit, Miłowuj, Milej, Miłej, Niemiła, Ludzimiła, Ludmiła, Luhomił|a, Przemił, Przemieł, Radomił|a, Siemił, Siemimił, Siemmił, Sławomiła, Siestrzemił, Świemił, Tomił|a, Więcemił, Wojemił, Wszemił, Zdziemił.

MIR | MIERZ
Barnimir, Będzimir, Będziemir, Będziemirz, Będomir, Bogumir, Bojomir, Bolemir|a, Borzymir, Bromir, Bronimir, Budzimir, Bytomir, Chwalimir (Falimir, Falimierz), Chociemir, Chocimir, Chocimier, Chocimirz, Ciechomir, Cierpimir, Cieszkomir, Cieszymir, Cieszymiar, Cieszymier, Cieszmir, Cieszmiar, Cieszmier, Częstomir, Czrezbor, Dalimir, Dalemir, Dalemiar, Dalimiar, Daromir, Dobromir, Dobromier Dobiemir, Dobiemiar, Dobiemier, Dobimir  Domamir, Domiemir, Drogomir, Drogmir, Dragomir, Drahomir, Drohomir, Dargomier, Dziadumiła, Dzierżymir, Gardomir, Gniewomir, Godzimir, Gościmir, Gościmiar, Homir (Chomir?), Huniemir, Jaczemir, Jaromir, Jaromiar, Jeromiar, Jeromier, Kanimir, Kanimier, Kajmir, Kalmir, Kazimierz, Kazimir|a, Kazimirz, Kazimiar, Kazimier, Kaźmir|a, Krępimir, Krzesimir, Kociemir, Kociemiar, Kociemier, Kocimiar, Kocimier, Kocimir, Koćmir, Kwalimir, Lubomir, Lubomirz, Ludomir, Ludomer, Ludmar, Lutomir, Lutomiar, Lutmiar, Łękomir, Małomir, Mezamir (inaczej Bezmir), Manomir, Minogniew, Mirogniew, Mirogod, Mironieg, Mojmir|a, Myślimir, Naczęmir, Naczęmiar, Naczęmier, Nadmir, Niemir, Niemierz, Niedamir, Niedomira, Niegamir, Niemir/a, Nieznamir, Pomir, Polemir, Poznomir, Prosimir, Przemir, Przedzimir, Przedmir, Przezmir, Przybymir, Racimir, Radomir, Ratomir, Rzędzimir, Sędzimir, Sędomir, Siemierz, Siemir, Siemar, Skarbimir, Skardmir, Skamir, Skarbimirz, Sławomir, Sławomiar, Sobiemir, Spytymir, Spycimir, Spyćmier, Spyćmir, Spyćmierz, Stanimir, Strachomir, Strogomir, Strzeżymir, Sudomir, Sulimir, Sulimiar, Sulmir, Szolimir, Święcimir, Świętomir, Świemir, Tatomir, Tatomier, Tatumir, Tęgomir, Tolimir, Tomir|a Turomir, Twardomir, Tworzymir, Trzebiemir, Trzebiemiar, Trzebiemier, Uniemir, Unimir, Wędziemir, Więcemir, Więcemiar, Więcemier, Więcmier, Wielimir, Wilkomir, Witimir, Witomir, Wiślimir, Władzimir, Włastymir|a Włodzimir, Woimir, Wolimir, Wolemir, Wolmir, Wszemir, Wszemiar, Wyszemir, Wyszomir, Wyszymir, Wyślimir, Zamir, Zdamir, Zdziemir, Zelimir, Znamir, Żytomir.

MYSŁ
Będzimysł, Bolemysł, Cieszymysł, Dobromysł, Dobromysław, Drogomysł, Kresomyśl, Lubomysł, Ludomyśl, Lutomysł,  Myślik, Myślidar, Myślimir, Namysław, Niczamysł, Niedomysł, Niezamysł, Przemysł, Przemyślibor, Rodomysł, Semomysł, Sobiemysł, Sobimysł, Trzebimysł, Trzebiemysł, Trzebomysł, Uniemysł, Witomysł, Wszemysł, Zdziemysł, Ziemiomysł, Żelimysł.

RAD
Bogurad, Cerad, Chęcirad, Ciecierad|a, Ciecirad, Cieciered, Cieciurad, Ciećrad, Czcirad, Cieszyrad, Domarad,Domaradz, Domorad, Domared Dargorad, Drogoradz, Gościrad, Konrad (ale z Niemców wróciło jako Kondrad), Luboradz, Miłorad, Naczęrad, Nierad, Niered, Ninomysł, Przerad, Przybyrad, Radosław, Radomir, Radociech, Radogost, Radost, Radomił, Radosław, Radowit, Radowuj, Radsuł, Radzim, Sobierad, Siemirad, Siemoradz, Sulirad,Świerad, Świrad, Tomirad, Unierad, Unirad, Wichrad, Więcerad, Wolrad, Wszerad, Zdzierad, Ziemirad.

SĄD | SĘD
Bogusąd, Bronisąd, Gniewosąd|ka Krzesąd, Krzywosąd, Samosąd, Sędowin, Sędzimir, Sędomir, Sędosław, Sędzisław, Sędziwoj, Sędowoj, Sędźwoj, Sobiesąd, Sudywoj, Sędziwuj

SŁAW
Bądzsław|a, Bąsław, Będzisław, Biedziesław|a, Biecsław|a, Biecław|a, Błagosław, Bogisław, Bogusław, Bogosław, Bohusław, Bogsław, Bolesław, Bosław, Borysław, Borzysław, Bosław|a Bożosław, Bratysław, Brodzisław, Bromysław, Bronisław, Budzisław|a, Budzsław, Brunisław, Chęcisław, Chronisław, Chociesław, Chocsław, Chwalisław (Falisław), Cichosław, Ciechosław, Cierpisław|a, Cieszysław(Ciesław|a) Czcimysław, Cirzpisława, Czasław|a, Czesław|a, Częstosław, Dargosław, Darosław, Dobiesław, Dobosław, Dobisław, Dobrosław, Dobromysław, Drogosław, Domosław, Dysław,  Dziersław, Dzierżysław|a, Dzirżysław, Dziersław, Dzirsław Dziesław|a, Dzisław|a, Dziwisław, Grodzisław, Grodzsław, Gromisław, Godosław, Godzisław, Godzsław, Gocław, Gorysław, Gorzysław, Gorsław Gosław, Gościesław, Gościsław, Grzymisław/a, Grzymosław, Grzymsław, Grzmisław, Grzysław, Himisław, Hodysław, Hubysław, Huniesław, Imisław|a, Iścisław, Iz(j)asław, Janisław, Jimisław, Juniesław, Jaczesław, Jarosław, Jerosław|a, Jirosław, Krasisław, Krzesław, Krzesisław|a, Krzecsław, Krzysław, Kwalisław, Lechosław, Lestosław, Lewsław, Lesław|a Ludosław, Lutosław, Lutsław, Lucsław, Ładysław, Masław, Męcisław, Męcsław, Męsław, Miłosław, Mirosław, Mnożysław, Morzysław|a, Mścisław, Namysław, Nasław|a, Naczęsław, Nacsław, Nacław, Niecisław, Niegosław|a, Nowosław, Objęsław, Ocięsław, Ojcosław, Okrzesław, Onosław, Pakosław, Pęcisław|a, Pęcsław, Pęcław, Pękosław|a, Pęsław, Przecław (Przesław) Przedesław|a, Przedsław|a, Przecław|a, Przecsław|a, Przesław|a, Przedzisław, Przemysław,  Przybysław|a, Racław (Rasław), Radosław, Radzisław, Radsław|a, Redsław|a, Ratysław, Rodosław, Rodzisław, Rolisław, Rosław, Rościsław, Rozmysław, Rzędzisław, Rusław, Samosław, Sędosław, Sędzisław, Sieciesław|a, Siecsław|a, Siecław|a, Sirosław, Sierosław, Siesław|a, Siemisław, Siemosław, Siemimysł, Siemomysł, Siemomysław, Skarbisław, Sławobój, Sławobor, Sławociech, Sławciech, Sławomir, Sławomiar, Sławosław, Smysław|a, Spitosław, Spycisław, Sobiesław, Sobisław, Stanisław, Stasław, Stojsław (Stoisław|a), Stronisław|a, Strosław, Strzesław, Strzeżysław|a, Strzedzsław, Strzecsław, Strzecław, Sulisław (Solisław), Swojsław, Swosław, Szczerzysław, Szczęsław, Szukosław, Ścisław, Świętosław|a, Święcesław, Święcsław, Święsław, Święcisław, Święcsław, Święsław, Tasław, Tolisław, Tomisław, Tosław|a, Trzebiesław, Trzebosław, Trzebisław, Twardosław, Tworzysław|a, Ubysław|a (Hubysław|a), Unisław (Uniesław, Hunisław, Junisław) Wiarosław,  Wielosław, Wierzchosław, Wisław, Wiesław, Więcesław (Wacław,Wacslaw), Więcysław, Więczysław, Wielisław, Wielesław, Wielsław, Wieńczysław, Wiercisław, Wirzchosław, Wierzchosław, Więcesław, Więcsław, Więcław, Więsław, Witosław, Władysław, Włochisław, Włodzisław, Włościsława, Wodzisław, Wojsław, Wojesław, Wojisław, Wolisław, Wosław, Wracisław|a, Wrocisław, Wrocsław, Wrosław, Wrzeczysław, Wyszesław|a, Wysław, Wyszosław, Zasław, Zbisław, Zbrosław, Zbroisław, Zbysław, Zdzisław (Żdzisław), Zdziesław, Zdziewsław, Ziemisław, Znatysław, Zwnisław|a, Zwinisław, Zwienisław, Zrzedzisław, Żelisław, Żerosław, Żyrosław, Żytosław, Żywisław.

WOJ | WÓJ
Bożywój, Borzywój, Broniwój, Budziwój, Budziwoj, Budźwoj Burzywój, Budziwuj, Częstowoj, Dobrowoj, Dobrowój, Jaczewoj, Jutrowoj, Ludziwoj, Miłowój, Mściwój, Nawoj|a, Naczęwoj, Niegowoj, Przedwoj, Przybywoj, Przybywój, Rachwoj, Rzędziwoj, Sędziwój, Sędziwoj, Sędowoj, Sędźwoj, Sudywoj, Sławój, Uściwoj, Włodziwój, Włościwoj, Wojbor, Wojbór, Wojewowda, Wojsław, Wojan, Wrociwoj, Wróciwój, Zbywoj,Zdziwoj.

WUJ | BRAT | CIOT | OJCO | DZIAD | BAB | STRYJ | WIN | SIETRZE | TAT
Biezdziad|ka(bez ojca), Bratumił|a, Bratomił|a, Bratmił|a, Dalewuja, Dalewin, Dalwin, Dalestryj, Domawuj, Dziadumiła, Dzirżywuj, Gościwuj, Jarostryj, Jutrowuj, Lelistryj, Małostryj, Małostryk, Mściwuj, Miestwin, Miłobrat, Miłodziad, Miłostryj, Naczęwuj, Nawuj, Nieznawuj, Ojcosław, Przezdziad|ka, Przedwuj, Przybywuj, Siestrzemił, Siestrzewit, Strzedziwoj, Sulibrat, Sulidziad, Sulistryj, Suliwuj, Tatomir, Tatomier, Tatumir, Zdawuj, Zdziewuj, Zdzistryj, Żelibrat, Żelistryj, Żeliwuj.

INNE RZADSZE PRZYROSTKI
Biezdar, Biezpraw, Brzezpraw, Boleczaj, Boleczest, Bolelut, Brzezdoma, Budziboj, Ciechodróg, Cieszydróg, Czębira, Częstobira, Częstobrona, Czedróg,Częstogoj, Częstowojna, Częstogoj, Dalegor, Damroka, Damroca, Dąbroca, Dąbrówka, Dobrawa, Domażyr, Domagoj, Domastrój, Domastoj, Domasuł, Domauj, Dzierżykraj, Dzirżykraj, Dzirżyterg (Dzirżytęg), Dziwigor, Gorazd, Izbylut, Izbelut, Jaropełk, Laliczaj, Lederg, Lubowid, Małowid, Nadar, Nażyr, Nagod, Nasiębud, Niedoma, Niegodoma, Niemironieg, Niemst, Niemsta, Niemszczon, Ostrobod, Ostrowód, Przedpełk, Przedpołk, Przemęt, Przezpraw|a, Przezdoma, Przezprzem, Przyboj, Przybylut, Przywit, Przybycześć, Samboj|a, Siepraw, Siemowit, Siedlewit, Siężyr, Sężyr, Skaziczest, Snowid, Sobieżyr, Świelub, Świętopełk, Świętopałk, Świętopełek, Świętożyźń, Trzebowit, Twardostoj, Uniedrog, Uniewit, Wielebyt, Wirciżyr, Włościbyt, Wszesiodł, Wszesuł, Wszetopełk, Wszewład, Wyszeniega, Wyszetrop, Zadar, Zbylut, Zbelut, Zdziczest, Zdziebud, Zdziegod, Zdzigod, Zdziegrod, Zdzigrod, Zdziesuł, Zdziewit, Ziemowit.

— KRÓTKIE i RZADKIE —
Bolk (Bolek, Bolko, Bulko), Bolech, Bol (Ból), Bolę (Bolęt), Bogusza, Bogusz, Bojan, Borzym, Borko, Budek, Budko, Budzisz, Będko, Błach, Błasz, Błacho, Błażko, Bogdasz, Bronisz, Bronich, Błażej, Bogna, Bochna, Bogutał, Będa, Będel, Będoń, Będora, Będziesz, Będzisz, Borzych, Bobek, Bratek, Bor, Boruta, Borek, Borynia, Borys, Borzęta, Borzech, Brezgłów, Bożechna, Bożena, Buchna, Boj, Bojan, Bojank,
Chwałk (Chwałek, Chwałko), Chwal (Chwalek, Chwalko), Chwalek, Chwalich, Chwalichn (Chwalichna), Chwalisz, Chwal, Chwał, Chwalę, Częstoch, Cibor, Całyknieź, Chart, Chorwat, Chełst, Chodek, Chocian, Ciechna, Ciech, Ciechacz, Cieszko, Czarnek, Częstocha, Częstochna, Częstorka, Częstek, Częstko, Częstoch, Częstoń, Częstosz, Częstota,
Dobko, Dobek, Dobiesz, Dobrawa, Dobiechna, Dzierżek, Doman, Docek, Dalek, Dalik, Dalim, Dar, Dąbek, Doba, Dobak, Dobrosz, Dobisz, Dobrota, Dobrycz, Dobram, Dod, Dolan, Donosz, Doniech, Drama, Dresla, Drogala, Drogan, Durek, Dmiec, Dusza,
Gniewek, Gorzko, Gorzek, Godzisz, Godek, Gniewek, Godek, Goława, Gołota, Gost,Gral, Grabisz,Guma, Goj, Goja, Gojan,
Irzyk, Janiczek, Janeczek, Januleczek, Jaś, Jasio, Jasiek, Jasień, Janisz, Jan, Janek, Janko, Janik, Jasienica, Jakusz, Jędrzej, Jaroma,
Kostek, Klimek, Krzych, Karzeł (w języku francuskim Karol), Kłokosz, Kłopot, Kłobełek, Kuba, Krzym, Kryw, Krzechna, Kochan,
Lestek, Lasota, Lubochna, Lubawa, Lutoch, Lutosz, Lutota, Lasota (żyjący w lesie), Lech, Leszek, Lestek, Leszko,
Milej, Miron, Mironieg, Miłoszka, Młodosz, Mojek, Mojko, Mroczek, Myślik, , Micek, Myczek, Mikoszek, Miła, Magnusz, Małek, Małocha, Mareł, Monsan, Maszko, Milan, Milena, Milcz, Mił, Mir, Myślnik, Mańka, Milochna, Mszczuj, Msta, Mszczon, Mścim, Mstasz, Mstuj, Mieścięta, Mieszczęta, Miestek, Miestko, Mścich, Mścicha, Mściech, Mścięta, Mścij, Mścik, Mścina, Mściw, Miszko, Milena,
Niegusz, Niemój, Niedola, Niegot, Niela, Nieluba Niestała,Nadzieja, Nawojka, Nieluba, Niemiła, Nieradka, Niestanka, Niesiebądka, Niesiebudka,Niedomira, Niedamirz, Niepełka, Niebylec, Niedabył, Niedabysz, Niedalic, Niedał, Niedan, Niedaniec, Niedoma, Niegrod, Nielubiec, Niemoj, Nienach, Nieprosz, Nieprasz, Nieproch, Nieprzebąd, Nieprzebud, Nieprzebysz, Nierod, Niesiebąd, Niesiebud, Niesiebor, Niesiodł, Niestek, Niestoj, Niesuł, Nietęg, Nietubył, Niewsza, Nowosiodł,
Odolan, Odolen, Odylen,
Prawota, Przybek, Przybko, Przemek, Przemka, Przezdzięk, Przedzisz, Przecisz, Paszek, Pasek, Pasko, Paszko, Prokop, Prokosz, Proksza, Przesna, Przeszny, Przyba, Pądź, Panek, Pilch, Polko, Poniat, Proch, Prochota, Prośla, Prąd, Pysz, Pełka, Poznan,
Rad, Radzim, Radzisz, Radogost, Radwan, Rachwał, Racik, Raciej, Radacz, Red, Redacz, Rodek, Radoła, Raduszek, Ratno, Rąba, Ruszewa, Rusz, Roch, Rochel, Rzepicha, Radochna,
Skarbek, Sobek, Sulko, Sulek, Sędzisz, Strzeżek, Strzeżko, Strachota, Sulistr, Sulister, Soba, Solomon albo Salmon, Sawa, Sawicha, Sława, Sadza, Samocięg, Samota, Sekut, Siersza, Solny, Sitek, Sito, Siwy, Sławosz, Sławek, Sławik, Sobiesz, Stanek, Staniec,Strob, Stuch, Strzeż, Stoch, Sul, Sulik, Selim, Sulisz, Sulmierz, Sum, Sumrek, Swarz, Swiek,Sulichna, Stojan,
Świętopełk, Świąch, Świętoch,
Toma, Targa, Tęgom, Trak, Tranek, Tola, Tolak, Tolczk, Tołczk, Tolek, Toleń, Tolęcic, Tolęda, Toliba, Tolim, Tolima, Tolk, Tolka, Tolko, Toch, Tochacz, Tochel, Tochnik, Tochta, Tost, Tosz, Toszak, Toszek, Toszk, Toszka,
Uniej, Uniesz, Unik,
Wanda, Wojan, Wyszek, Walisz, Wan, Wara, Wargina, Wargosz, Warsz, Warszek, Wodnogod, Władasz, Wódka, Wodnik, Wiesia, Wisia, Witosz,
Zawisza (zazdrosny o sławę), Zelenick, Zdzich, Zdzieszko, Zdzięta, Żaba, Żelazo, Żywy, Żywia, Żyr, Żychel, Żegota.

Prawie wszystkie imiona są męskie, ale bardzo prosto zrobić z nich imiona żeńskie, bo prawie każdy odpowiednik imienia męskiego, dawał imię żeńskie np. Świętopełk – Świętopełka, Uniej – Unieja, Zimirad – Ziemirada.

Imiona krótkie, często przychodziły z innych plemion, aby nadać je dzieciom, zanim dostaną zaszczytu nadania głównego imienia, dlatego często są to imiona zdrobniałe lub określające ich wygląd, lub okazujące poziom szczęścia rodziców. Z czasem imiona ludowe ewoluowały i zamiast pozostać jako tymczasowe, utrzymały się jako chrzestne, albo wracały zniemczone lub zrusyfikowane, np. Kondrad, Andrzej, Ratomir (a nie Radomir).

Źródło: https://slowianowierstwo.wordpress.com/2015/01/11/popularyzacja-imion-slowianskich-czyli-polskich/

Reklamy