Archiwa miesięczne: Lipiec 2015

Słowiańskie imiona – Przyszli rodzice, warto przywrócić im świetność!

Słowem wstępu przytoczę najpierw ten fragment wypowiedzi o imionach:

Religia Słowian jawi się nam jako twór mglisty, guślarstwo raczej niż choćby porządny szamanizm, nie mówiąc już o politeizmie. Jak to pogodzić z faktem, że ich imiona tworzą tak precyzyjny system? Gdyż wśród tych imion przeważa typ wyrażający życzenie, zwykle składający się z dwóch części: Rado-gost, Stani-sław, Zby-gniew, Sędo-mir, Wsze-drog. Zasady tworzenia tych imion są bardzo rygorystyczne: mogą w nich występować tylko pojęcia abstrakcyjne, cnoty wojenne (-bor, „walka, waleczny”) i pokojowe (-mir, „szacunek, ład, prawo”), czasem są odwołania do ‚ojców’ i ‚dziadów’. Żadnych imion bogów, żadnych mieczy, włóczni, tarcz i koni, żadnych zwierząt, których pełno w imionach germańskich, greckich, celtyckich. Wśród Słowian niemożliwe byłyby imiona w rodzaju Hippolytos (‚puszczający konie luzem’), ani Eberhard (‚silny jak dzika świnia’) – ani Kalidaśa (‚sługa bogini Kali’). System słowiańskich imion sprawia wrażenie czegoś dostojnego i wyrafinowanego. I znowu – jak to pogodzić zarówno z prymitywizmem kultury materialnej, jak i z ową „mglistością” religii. A może ta mglistość i prymitywizm to pozór, skrywający lud miłujących prostotę mędrców? (XIX-wieczni Amerykanie mieli Indian za prymitywów, dziś się od nich uczą jak żyć.)

Jest to naszym zdaniem zagadka wielkiej wagi. W zasadzie już sam fakt istnienia tego systemu imion stanowi odpowiedź na temat poziomu wierzeń religijnych Słowian. Wiemy także skądinąd, że obowiązywały imiona ukryte, „głębokie”, niewymawialne, tajone przed obcymi, a także imiona wojownicze, przybierane we wspólnocie wojowników po obrzędzie inicjacji i przyjęciu do odpowiedniej gromady: wilków, rysiów, turów itp. Czy te wierzenia były i jakie były –staramy się pokazać w „Mitologii słowiańskiej”. A że były, potwierdza to co najmniej kilkadziesiąt miejsc w samej tylko Polsce podobnych do opisanego poniżej, choć wielu dałoby wiele, żeby te fakty nadal nie były publicznie znane.

Ostatnio często można spotkać że rodzice wybierając imię wybierają kierują się popularnością w ostatnich latach (https://www.msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/ewidencja-ludnosci-dowo/statystyki-imion-i-nazw) albo chcą tak bardzo być nowocześni, trendy i w ogóle cool że chcą aby ich dzieci otrzymały imiona jako Michael, Vanessa, Jenifer, Tom itd., albo w ogóle wymyślają imiona które noszą bohaterowie seriali czy promowane w prasie, często są po prostu głupie i uwłaszczające godność młodego człowieka. Imiona są germanizowane, angielszczone, hispanizowane. Imiona nadawane są po sławnych postaciach (głównie współczesnych) ale także historycznych i po swoich dziadkach (co jeszcze wcale nie jest takie złe).

Jednak nikt nie chwali, nie promuje imion typowo słowiańskich, typowo Polskich. Imion naszych dziadów i pradziadów. Aż tak nami zawłaszczyła kultura Zachodu? Kult wierzeń judeochrześcijańskich że zapominamy o tym co nasze Polskie?

Ja sam jeszcze dzieci nie mam, acz będę chciał wprowadzić (a raczej odnowić) pewien trend w swojej rodzinie (zresztą ojciec, dziadek i pradziadek mają/mieli jak najbardziej słowiańskie imiona), jedna ja sam już takiego imienia nie mam, nawet drugiego.

Pytanie tylko jak namówić partnera, partnerkę aby zgodził/a się na to dość nietypowe imię w dzisiejszych czasach?
Odpowiedź prosta, należy mieć partnera który czuje to samo co my, a jeżeli mamy konserwatystę współczesnego, i teściowe czy teście, lub sam partner naciskają aby nie wybierać Kazimierza, Wiesławy, Drogomira czy Dobromiły? Tylko Tomasze, Pawły, Pauliny czy Anny? Myślę, że trzeba być stanowczym. Jeżeli także problemem są chrzciny w obrządku chrześcijańskim, to łatwo dojść do konsensusu i nadać pierwsze imię jako imię słowiańskie, a drugie… z obrządkiem chrześcijańskim.
A co z Kosoplecinami dla dziewcząt i Postrzyżynami dla chłopców, czyli dniu kiedy dziecko formalnie powinno otrzymać którym będzie posługiwało się do końca swojego życia i które będzie zgodnie z jego cechami charakteru lub umiejętności? Myślę że należy poczekać z nadaniem administracyjnym, nawet po obrządku katolickim drugiego imienia, ponieważ w Polsce wg prawa nie można posiadać więcej niż dwóch imion: PIERWSZE DRUGIE NAZWISKO. Wyjątkiem są imiona podwójne np. Jan Maria Stefan Kowalski, Józefina Anna Maria Nowak-Kowalska.

Tutaj przedstawię tabelę z imionami:

Człon Znaczenie Przykłady
bdzi, bed, budz, byd, bdeti „powoduje, że czuwa”, „czuwający” Bdzigost, Bedgost
biedz, biec „zmuszać, skłaniać, zwyciężać” lub „biedzić się” Biedziesława, Biecsława, Biecława
bir „ujmować, chwytać, zabierać” Czębira
bron, brun, barn „bronić, strzec” Bronimir, Barnim
bog ”Bóg”, dawniej: „los, dola, szczęście” Bogusław, Bogumił,Bogdan, Chwalibog
boj „bicie, walka” lub pochodna „bać się” Budziboj/a>
bol ”pragnąca pokoju” Bolemira
bor ”walka” Borzymir, Dalebor,Sambor, Borzygniew
by|t „być, istnieć, żyć” lub też „mienie, własność” Bytomir, Bygost
dobro „dobro” Dobrosław, Dobrowoj
cirzp | cierp “cierpieć, cierpliwość” Cirzpisława
choć|ie, koć „chcieć” Chociemir, Chociebąd, Chocimier, Chocimir, Chocimirz, Kociemir, Kociemiar, Kociemier, Kocimiar, Kocimier, Kocimir, Koćmir
ciech „uciecha, pociecha” Ciechosław, Wojciech,Sieciech, Dobrociech,Bożeciecha
cieci „ciotka” Ciecirada, Ciecierad, Ciecirad, Cieciered, Cieciurad, Ciećrad
cza|j, cze|j „spodziewać się, oczekiwać” Czasława, Czesława,Czesław, Boleczaj
na|czę „zacząć, rozpocząć” Czębira
cześć, czest „cześć, cnota, honor, dobre imię, zaszczyt” Przybycześć, Boleczest
dale „daleko”, może też „oddalać” Dalebora
dan „dany” Bogdan
dob „stosowny, zdatny” albo „waleczny, dzielny” Brzezdob
dom „pomieszczenie, gdzie człowiek żyje ze swoją rodziną”; „wszystko, co jest w domu, rodzina, mienie, majątek”, „ród, pokolenie”, „strony rodzinne, kraj ojczysty Domarad, Domosław,Domamir, Brzezdoma(Bezdomny)
drogo, dargo “drogi, cenny” Drogosław, Drogomir,Lubodrog, Siemidrog,Dargorad
dziad “dziadowi, przodkowi, ojcom” Dziadumiła
dzie „położyć, postawić”; „zrobić, uczynić”; także „rzec, powiedzieć” Dziesława
gniew “gniew” Gniewomir,Mścigniew, Zbygniew
goj „lek, obfitość, pokój” Częstogoj, Domagoj
god|zi „robić coś w stosownym czasie, dopasowywać, czynić odpowiednim” Mirogod, Godzimir, Godzisław, Godosław, Godzsław, Gocław
gost „gościć”, „gość”” Dobrogost, Gościsław,Miłogost, Uniegost
j,h|imi, „jąć”, „rozpocząć” Imisława, Imisław, Jimisław, Himisław
jar „mocny, silny, krzepki, świeży, gorący, jasny” ale też „gniewny, srogi, surowy” Jarosław, Jaromir,Jarostryj
s|jąć, sję „wziąć, chwycić, trzymać” Sjęgniewa
j|utro „świt, ranek, jutro” Jutrowuj
krze “wskrzeszać, przywracać do życia, podnosić” Krzesisława
lub “miły, przyjemny, kochany” Lubomir, Luboradz
lud “ludzie” Ludomir
lut “srogi, okrutny, dziki” Bolelut
mił „”miły”, „miłujący” Miłosław, Wojemił,Miłorad
mir „pokój, spokój, dobro” Mirosław, Chociemir,Mirogod, Małomir
morzy „zabijać, uśmiercać” Morzysława
mści, miest „ten, który mści, zwalcza swój gniew, pomstuje” Mścigniew
mysł „myśleć” Myślimir, Drogomysł,Dobromysł, Witomysł
niego „rozkosz” Niegosława
pęc|i, pęż „droga, wędrówka” Pęcisława, Pęcsława,Pęcisław, Pęcsław, Pęcław, Pęsław, Pęcława, Pęsława,Pężyrka
pako „znów, więcej” Pakosława
pęk „pęk, wiązka”, ale pękać się – „rozpadać się, przestawać być całym” Pękosława
praw|o,a „prawdziwa, sprawiedliwa, prawda, prawo, prawość,” Przezprawa, Biezpraw,Brzezpraw
przez, brzez, biez, bez „bez – bez czegoś, omijający” Przezprawa, Biezpraw,Brzezpraw
rad „być zadowolonym, chętnym, radosny”, także: „troszczyć się”, „udzielać rady” Radosław, Bogurad,Radomir, Sobierad,Więcerad
rat „wojna, walka” Racimir, Rasław,Racibor
siec|ie “rozumieć, przypomnieć sobie, domyślać się, czuć, spostrzegać” Sieciesław, Siecsław, Siecław, Siesław
siro, siero “pozbawiony czegoś, sierota” Sirosław, Sierosław.
siem “rodzina, ród; czeladź, służba, własność” Siemisław, Siemidrog,Siemirad
skarb|d, ska “smucić, martwić, troszczyć się” Skarbimir, Skardmir, Skamir, Skarbimirz
sław “sława” Sławomir, Sławobor,Gościsław, Jarosław,Stanisław
stryj “stryj” Jarostryj
święto “świety, świetny, silny, mocny” Świętosława,Świętosław, Święcesław, Święcsław, Święsław
sobie “sobie” Sobiesław, Sobierad,Sobiemir
smysł „zmysł”, albo s-mysł – „z myśli, z myślenia”, ale także: „znaczyć, znaczący” Smysław
suli, sułka, soli „obiecywać” albo „lepsza, możniejsza” Dobrosułka,Suligniewa (obiecuje gniew, stanowczość), Sulisława
tomi, trop „dręczyć, męczyć, nękać” jednakże, oznacza takżę to samo co przydrostek „domi”, domowy Tomisław (ze sławnego domu/rodu),Wyszetrop
trzebi „czyszczenie, trzebienie”, „ofiara, podarunek”, Trzebiesława, Trzebisław
unie “lepszy” Uniegost
uby “ubyć, ubywać” Ubysława, Hubysław
więc “więcej” Więcerad
wiel|e,i “chcieć, kazać, radzić” Wielisław, Wiesław, Wielesław, Wielsław
wit „pan, władca” Witosław, Siemowit
włod(zi) | włość „władać, panować, posiadać” Włodzisław,Włodzimir, Włościwoj
woj „wojownik” Wojsław, Dobrowoj,Częstowoj, Wojciech
wsze|sie|sia|sza|sze|świe „wszystek, każdy, zawsze” Sieciech, Świeciech,Sięgniewa
wierz|ch „szczyt, góra, wierzchołek” Wirzchosław
wro|c „wrócić, wrócić się, przywrócić” Wrocsława, Wrocława
w|uj, win „wuj” Gościwuj, Jutrowuj
wys|z „wyższa, ceniona ponad wszystko, stawiana ponad innymi” Wyszesława
i|zby|i „zbyć, zbyć się, pozbyć się, „mieć w nadmiarze” Zbigniew, Zbygniew,Izbygniewa
zwni „brzmieć, dźwięczeć” Zwnisława, Zwinisława, Zwienisława
żel „pragnący, chcący” Żelisław
żyr, żer „pokarm, czynność jedzenia, życie” Domażyr, Żyrosław

Nie umieszczone na liście to:
goj -> goić,leczyć;
ciot -> ciotka;
bądz, będz, bą, bąd -> czyli będzie, być, istnieć, żyć;
długi -> rozciągnięty w przestrzeni/czasie,
dale, dali -> daleki, oddalający;
gor -> goreć, palić się, grzać;
siodł, siedl -> osada, sioło, wieś;
stoj -> stać;
dziej -> ten, który robi, czyni;
dzierży, dzirży -> dzierżyć, trzymać;
kraj -> kraj, region, teren;
dziwi -> patrzeć z zachwytem, podziw, zachwyt;
gardo -> dumny, wyniosły;
gorazd -> zręczny, szczęśliwy;
grodzi -> grodzić, otaczać płotem;
grom -> gromić, uderzać jak grom;
iza, izja -> wg wschodnich określeń to brać, pobierać, odbierać;
jacze -> znakomitszy, mocniejszy;
pełk, pełcz -> ludzie, tłum, pułk;
kani, kaj, kal -> zapraszać;
krzywo -> krzywo, błędnie, fałszywie;
chwali, kwali, fali -> chwalić;
lali, leli -> czyli „kołysać się” być opieszałym, „powoli”, „cierpliwie czekać”;
lub -> miły, przyjemny, kochany;
łęko -> łęka – „zdrada, obłuda, przebiegłość, chytrość”;
mało -> mało;
mano -> zwodzić, mamić;
męc|i -> „gnębić, dręczyć”, też „wzburzać, trząść”
mini -> minąć, szybko mijan;
mino -> nowy, młody;
naczę -> zacząc, zaczynający;
nasię -> żyjący po swojemu;
rod -> pokolenie, dzieci, generacja, ród;
obię -> obiąć;
ocię -> odjąć, ująć;
okrze -> okrzepić, okrzesać, przyciąć gałęzie czyli przywrócić do życia, podnieść;
odolan -> oprzeć się, stawić opór, pokonać, podołać;
ostro -> ostry;
bod -> kłuć, uderzać czymś ostrym, bóść, bodzić;
poznan -> poznać;
przem -> szczery, otwarty, prosty, uprzejmy;
przyby -> przybyć, przybywać;
przysno -> zawsze;
rości -> rosnący;
samo -> samotny, jedyny;
sęczy -> wsączać, przenikać, sączyć;
sąd, sędo -> sądzić, wymierzać;
skazi -> skazić;
sn|o -> sen, śnić;
spit, spyć -> nadaremnie;
stani, stoj, ta -> stać się, stający;
strach -> straszny, strach;
strogo -> srogo;
stron -> stronić, unikać;
strze -> strzec, chronić;
tęgo -> mocny, tęgi, potężny;
toli, tuli -> uspokajać, tulić, obejmować rękami;
byt -> minie, własność, być tutaj, stąd;
wirci -> wiercić się, wiercenie;
wole, woli -> wola, wolić coś;
wro|c -> wrócić, wrócić się, przywrócić;
zbro -> zbroić, przygotowywać się, zmagać się;
żec -> palić

Trzeba pamiętać, że nie które imiona skróciły się a weszły od obiegu codziennego np.
Mieszko to Mieczysław (sławny w mieczu), Miłosz to Miłosław (miłujący sławę, lubiący być znanym), Sławko to Sławomir, Witos, Witosz to Witosław (sławny Pan, sławny w panowaniu).

Tutaj lista imion z którego zrobił spis imienin powyżej.
imiona_slowianskie_1

imiona_slowianskie_2

imiona_slowianskie_3
Prócz tego wypiszę spis imion z księgi Jana Karłowicza, posegregowane wg końcówek i przedrostek oraz skróconych imion.

BĄD, BĘD
Bądzsław|a, Bąsław, Będzieciech, Będzimir, Będziemir, Będziemirz, Będomir,Będzisław, Biedziesław|a, Chociebąd, Dobrobąd, Darosbęd, Drohobysz(Drogobąd), Drahobysz, Lutobęd, Małobąd, Miłobąd, Nasiębąd, Przebąd, Siebąd, Świebąd, Wędziemir, Wszebąd, Zdziebąd.

BÓR | BOR
Blizbór, Bolebor, Bolebór, Bolibór, Borzuj, Borzygniew, Borzgniew, Borzymir , Borzywuj (od wuja), Bożebor, Chociebor, Chwalibor (Falibor), Cibor, Czcibór, Czabor, Częstobór, Czrezbor,  Dalebor|a, Dalibor, Dalbor, Daleborz Domabor, Domaborz, Dziebor, Izbor, Krzysztobor, Kociebor, Lubobór, Litobor, Miłobor, Myślibor|a, Myślibór, Mścibór, Nasiębor, Niebor, Osiębor, Pomścibor, Przebor|ka, Przedbór (Przedwor), Przemyślibor, Przybor, Przysnobor, Racibór (Racibor), Raciborz, Sambór (Sambor), Szenbor, Siecibor, Ścibor, Ścibór, Świętobór, Sławibór, Sławobor|a, Sobiebór, Świebor, Śwsiebor, Siebor, Siabor, Szabor, Szebor
Sieciebor, Sietbor, Siebor, Siabor|a, Sobiebor, Stanibor, Strogobor, Strzebor, Sulibor, Szabor|a, Szebor|a, Świeborz, Świętobor, Śwsieborz, Tęgobór, Trzebiebor, Trzebor, Wielebor, Włościbor, Właścibor, Włościbór, Wojbor, Wojbór, Wolebor, Wszabor, Wszebor, Wszebór, Wszeborz, Wświebor, Wyszebor, Wyszabor, Wyszobór, Zabór, Żelibor.

BOG
Bogdan, Bogdał|a, Bogdaj, Bogodał, Bogdar, Bogdasz, Bogudać, Bogudarz, Bogodarz, Bogumił, Bogusław, Boguwłość, Boguwola, Bohuwola, Bogusza, Bogusz, Bogusąd, Bogwiedz, Bogwidz, Bogowid, Bożywój(od woja), Chwalibog (Falibog), Chwalibóg, Cirzpibog, Dadzbog|a, Dobrociech, Modlibóg, Modliboga, Pełczybog, Przedabog, Unieboż, Uniebog, Zdzibor, Zdziebor.

CIECH/LECH
Będzieciech, Bożeciech|a, Chwalech, Ciechosław, Dobrociech, Nasięgniew, Radociech, Sieciech, Sjęgniew|a, Sławociech, Sławciech, Święciech, Uciech, Wociech, Wojciech, Wszeciech.

DOBR | DROG | DARG
Brzezdob, Czedrog, Dobielut, Dobrobąd, Dobrawa, Dobrociech, Dobromił, Dobronieg|a, Dobrosiodł, Dobrosław, Dobromysław, Dobrosułka, Dobrowit, Dobrutro, Dobiemiest, Dobromysł, Dobromysław, Dobrowieść, Dobrowoj, Dobrowój, Dobrożyźń, Drogodziej, Drogomił, Dromił, Drogomir, Drogmir, Dragomir, Drahomir, Drohomir, Dargorad, Dargomier, Drogosław, Drogost, Drogowit, Lubodrog, Siemidrog, Świedarg, Wieledrog.

GNIEW
Borzygniew, Budzigniew, Dobigniew, Dobiegniew, Dobrogniew|a, Dobrzegniew,Domagniew, Gniewomir, Gniewomiar, Gniewomier, Gniemir, Gniewosz, Gnierat, Gniewosądka, Izbygniew|a, Jarogniew, Jerogniew, Minigniew, Mirogniew, Mścigniew, Nasięgniew, Ninogniew, Przybi(y)gniew,Sągniew, Sięgniew, Sjęgniew, Spicygniew, Spitogniew, Spycigniew, Stojgniew, Stoigniew, Stogniew, Stójgniew, Świegniew, Śwsiegniew, Toligniew, Wszegniew, Zbygniew (Zbigniew), Żeligniew.

GOST
Bygost, Bydgost, Bdzigost, Bedgost, Cegost,  Dobrogost, Dobrogoszcz, Drogost, Gościwid, Gościwit, Gościwuj, Jutrogost, Lubgost, Małogost, Miłogost, Niegost, Osięgniew, Radogost, Rościgniew, Samogost, Sęczygniew, Skorogost, Sławogost, Suligost, Trzebiegost, Uniegost.

MIŁ
Bogumił, Bratumił|a, Bratomił|a, Bratmił|a, Długomił, Drogomił, Dromił, Dobromił, Gostmił, Kanmił, Miłobąd, Miłobrat, Miłobor, Miłochat, Miłoczat, Miłodrog, Miłodziad, Miłogost, Miłgost, Miłorad, Miłosław, Miełosław, Miłostryj, Miłosz, Miłoszka, Miłowit, Miłwit, Miłowuj, Milej, Miłej, Niemiła, Ludzimiła, Ludmiła, Luhomił|a, Przemił, Przemieł, Radomił|a, Siemił, Siemimił, Siemmił, Sławomiła, Siestrzemił, Świemił, Tomił|a, Więcemił, Wojemił, Wszemił, Zdziemił.

MIR | MIERZ
Barnimir, Będzimir, Będziemir, Będziemirz, Będomir, Bogumir, Bojomir, Bolemir|a, Borzymir, Bromir, Bronimir, Budzimir, Bytomir, Chwalimir (Falimir, Falimierz), Chociemir, Chocimir, Chocimier, Chocimirz, Ciechomir, Cierpimir, Cieszkomir, Cieszymir, Cieszymiar, Cieszymier, Cieszmir, Cieszmiar, Cieszmier, Częstomir, Czrezbor, Dalimir, Dalemir, Dalemiar, Dalimiar, Daromir, Dobromir, Dobromier Dobiemir, Dobiemiar, Dobiemier, Dobimir  Domamir, Domiemir, Drogomir, Drogmir, Dragomir, Drahomir, Drohomir, Dargomier, Dziadumiła, Dzierżymir, Gardomir, Gniewomir, Godzimir, Gościmir, Gościmiar, Homir (Chomir?), Huniemir, Jaczemir, Jaromir, Jaromiar, Jeromiar, Jeromier, Kanimir, Kanimier, Kajmir, Kalmir, Kazimierz, Kazimir|a, Kazimirz, Kazimiar, Kazimier, Kaźmir|a, Krępimir, Krzesimir, Kociemir, Kociemiar, Kociemier, Kocimiar, Kocimier, Kocimir, Koćmir, Kwalimir, Lubomir, Lubomirz, Ludomir, Ludomer, Ludmar, Lutomir, Lutomiar, Lutmiar, Łękomir, Małomir, Mezamir (inaczej Bezmir), Manomir, Minogniew, Mirogniew, Mirogod, Mironieg, Mojmir|a, Myślimir, Naczęmir, Naczęmiar, Naczęmier, Nadmir, Niemir, Niemierz, Niedamir, Niedomira, Niegamir, Niemir/a, Nieznamir, Pomir, Polemir, Poznomir, Prosimir, Przemir, Przedzimir, Przedmir, Przezmir, Przybymir, Racimir, Radomir, Ratomir, Rzędzimir, Sędzimir, Sędomir, Siemierz, Siemir, Siemar, Skarbimir, Skardmir, Skamir, Skarbimirz, Sławomir, Sławomiar, Sobiemir, Spytymir, Spycimir, Spyćmier, Spyćmir, Spyćmierz, Stanimir, Strachomir, Strogomir, Strzeżymir, Sudomir, Sulimir, Sulimiar, Sulmir, Szolimir, Święcimir, Świętomir, Świemir, Tatomir, Tatomier, Tatumir, Tęgomir, Tolimir, Tomir|a Turomir, Twardomir, Tworzymir, Trzebiemir, Trzebiemiar, Trzebiemier, Uniemir, Unimir, Wędziemir, Więcemir, Więcemiar, Więcemier, Więcmier, Wielimir, Wilkomir, Witimir, Witomir, Wiślimir, Władzimir, Włastymir|a Włodzimir, Woimir, Wolimir, Wolemir, Wolmir, Wszemir, Wszemiar, Wyszemir, Wyszomir, Wyszymir, Wyślimir, Zamir, Zdamir, Zdziemir, Zelimir, Znamir, Żytomir.

MYSŁ
Będzimysł, Bolemysł, Cieszymysł, Dobromysł, Dobromysław, Drogomysł, Kresomyśl, Lubomysł, Ludomyśl, Lutomysł,  Myślik, Myślidar, Myślimir, Namysław, Niczamysł, Niedomysł, Niezamysł, Przemysł, Przemyślibor, Rodomysł, Semomysł, Sobiemysł, Sobimysł, Trzebimysł, Trzebiemysł, Trzebomysł, Uniemysł, Witomysł, Wszemysł, Zdziemysł, Ziemiomysł, Żelimysł.

RAD
Bogurad, Cerad, Chęcirad, Ciecierad|a, Ciecirad, Cieciered, Cieciurad, Ciećrad, Czcirad, Cieszyrad, Domarad,Domaradz, Domorad, Domared Dargorad, Drogoradz, Gościrad, Konrad (ale z Niemców wróciło jako Kondrad), Luboradz, Miłorad, Naczęrad, Nierad, Niered, Ninomysł, Przerad, Przybyrad, Radosław, Radomir, Radociech, Radogost, Radost, Radomił, Radosław, Radowit, Radowuj, Radsuł, Radzim, Sobierad, Siemirad, Siemoradz, Sulirad,Świerad, Świrad, Tomirad, Unierad, Unirad, Wichrad, Więcerad, Wolrad, Wszerad, Zdzierad, Ziemirad.

SĄD | SĘD
Bogusąd, Bronisąd, Gniewosąd|ka Krzesąd, Krzywosąd, Samosąd, Sędowin, Sędzimir, Sędomir, Sędosław, Sędzisław, Sędziwoj, Sędowoj, Sędźwoj, Sobiesąd, Sudywoj, Sędziwuj

SŁAW
Bądzsław|a, Bąsław, Będzisław, Biedziesław|a, Biecsław|a, Biecław|a, Błagosław, Bogisław, Bogusław, Bogosław, Bohusław, Bogsław, Bolesław, Bosław, Borysław, Borzysław, Bosław|a Bożosław, Bratysław, Brodzisław, Bromysław, Bronisław, Budzisław|a, Budzsław, Brunisław, Chęcisław, Chronisław, Chociesław, Chocsław, Chwalisław (Falisław), Cichosław, Ciechosław, Cierpisław|a, Cieszysław(Ciesław|a) Czcimysław, Cirzpisława, Czasław|a, Czesław|a, Częstosław, Dargosław, Darosław, Dobiesław, Dobosław, Dobisław, Dobrosław, Dobromysław, Drogosław, Domosław, Dysław,  Dziersław, Dzierżysław|a, Dzirżysław, Dziersław, Dzirsław Dziesław|a, Dzisław|a, Dziwisław, Grodzisław, Grodzsław, Gromisław, Godosław, Godzisław, Godzsław, Gocław, Gorysław, Gorzysław, Gorsław Gosław, Gościesław, Gościsław, Grzymisław/a, Grzymosław, Grzymsław, Grzmisław, Grzysław, Himisław, Hodysław, Hubysław, Huniesław, Imisław|a, Iścisław, Iz(j)asław, Janisław, Jimisław, Juniesław, Jaczesław, Jarosław, Jerosław|a, Jirosław, Krasisław, Krzesław, Krzesisław|a, Krzecsław, Krzysław, Kwalisław, Lechosław, Lestosław, Lewsław, Lesław|a Ludosław, Lutosław, Lutsław, Lucsław, Ładysław, Masław, Męcisław, Męcsław, Męsław, Miłosław, Mirosław, Mnożysław, Morzysław|a, Mścisław, Namysław, Nasław|a, Naczęsław, Nacsław, Nacław, Niecisław, Niegosław|a, Nowosław, Objęsław, Ocięsław, Ojcosław, Okrzesław, Onosław, Pakosław, Pęcisław|a, Pęcsław, Pęcław, Pękosław|a, Pęsław, Przecław (Przesław) Przedesław|a, Przedsław|a, Przecław|a, Przecsław|a, Przesław|a, Przedzisław, Przemysław,  Przybysław|a, Racław (Rasław), Radosław, Radzisław, Radsław|a, Redsław|a, Ratysław, Rodosław, Rodzisław, Rolisław, Rosław, Rościsław, Rozmysław, Rzędzisław, Rusław, Samosław, Sędosław, Sędzisław, Sieciesław|a, Siecsław|a, Siecław|a, Sirosław, Sierosław, Siesław|a, Siemisław, Siemosław, Siemimysł, Siemomysł, Siemomysław, Skarbisław, Sławobój, Sławobor, Sławociech, Sławciech, Sławomir, Sławomiar, Sławosław, Smysław|a, Spitosław, Spycisław, Sobiesław, Sobisław, Stanisław, Stasław, Stojsław (Stoisław|a), Stronisław|a, Strosław, Strzesław, Strzeżysław|a, Strzedzsław, Strzecsław, Strzecław, Sulisław (Solisław), Swojsław, Swosław, Szczerzysław, Szczęsław, Szukosław, Ścisław, Świętosław|a, Święcesław, Święcsław, Święsław, Święcisław, Święcsław, Święsław, Tasław, Tolisław, Tomisław, Tosław|a, Trzebiesław, Trzebosław, Trzebisław, Twardosław, Tworzysław|a, Ubysław|a (Hubysław|a), Unisław (Uniesław, Hunisław, Junisław) Wiarosław,  Wielosław, Wierzchosław, Wisław, Wiesław, Więcesław (Wacław,Wacslaw), Więcysław, Więczysław, Wielisław, Wielesław, Wielsław, Wieńczysław, Wiercisław, Wirzchosław, Wierzchosław, Więcesław, Więcsław, Więcław, Więsław, Witosław, Władysław, Włochisław, Włodzisław, Włościsława, Wodzisław, Wojsław, Wojesław, Wojisław, Wolisław, Wosław, Wracisław|a, Wrocisław, Wrocsław, Wrosław, Wrzeczysław, Wyszesław|a, Wysław, Wyszosław, Zasław, Zbisław, Zbrosław, Zbroisław, Zbysław, Zdzisław (Żdzisław), Zdziesław, Zdziewsław, Ziemisław, Znatysław, Zwnisław|a, Zwinisław, Zwienisław, Zrzedzisław, Żelisław, Żerosław, Żyrosław, Żytosław, Żywisław.

WOJ | WÓJ
Bożywój, Borzywój, Broniwój, Budziwój, Budziwoj, Budźwoj Burzywój, Budziwuj, Częstowoj, Dobrowoj, Dobrowój, Jaczewoj, Jutrowoj, Ludziwoj, Miłowój, Mściwój, Nawoj|a, Naczęwoj, Niegowoj, Przedwoj, Przybywoj, Przybywój, Rachwoj, Rzędziwoj, Sędziwój, Sędziwoj, Sędowoj, Sędźwoj, Sudywoj, Sławój, Uściwoj, Włodziwój, Włościwoj, Wojbor, Wojbór, Wojewowda, Wojsław, Wojan, Wrociwoj, Wróciwój, Zbywoj,Zdziwoj.

WUJ | BRAT | CIOT | OJCO | DZIAD | BAB | STRYJ | WIN | SIETRZE | TAT
Biezdziad|ka(bez ojca), Bratumił|a, Bratomił|a, Bratmił|a, Dalewuja, Dalewin, Dalwin, Dalestryj, Domawuj, Dziadumiła, Dzirżywuj, Gościwuj, Jarostryj, Jutrowuj, Lelistryj, Małostryj, Małostryk, Mściwuj, Miestwin, Miłobrat, Miłodziad, Miłostryj, Naczęwuj, Nawuj, Nieznawuj, Ojcosław, Przezdziad|ka, Przedwuj, Przybywuj, Siestrzemił, Siestrzewit, Strzedziwoj, Sulibrat, Sulidziad, Sulistryj, Suliwuj, Tatomir, Tatomier, Tatumir, Zdawuj, Zdziewuj, Zdzistryj, Żelibrat, Żelistryj, Żeliwuj.

INNE RZADSZE PRZYROSTKI
Biezdar, Biezpraw, Brzezpraw, Boleczaj, Boleczest, Bolelut, Brzezdoma, Budziboj, Ciechodróg, Cieszydróg, Czębira, Częstobira, Częstobrona, Czedróg,Częstogoj, Częstowojna, Częstogoj, Dalegor, Damroka, Damroca, Dąbroca, Dąbrówka, Dobrawa, Domażyr, Domagoj, Domastrój, Domastoj, Domasuł, Domauj, Dzierżykraj, Dzirżykraj, Dzirżyterg (Dzirżytęg), Dziwigor, Gorazd, Izbylut, Izbelut, Jaropełk, Laliczaj, Lederg, Lubowid, Małowid, Nadar, Nażyr, Nagod, Nasiębud, Niedoma, Niegodoma, Niemironieg, Niemst, Niemsta, Niemszczon, Ostrobod, Ostrowód, Przedpełk, Przedpołk, Przemęt, Przezpraw|a, Przezdoma, Przezprzem, Przyboj, Przybylut, Przywit, Przybycześć, Samboj|a, Siepraw, Siemowit, Siedlewit, Siężyr, Sężyr, Skaziczest, Snowid, Sobieżyr, Świelub, Świętopełk, Świętopałk, Świętopełek, Świętożyźń, Trzebowit, Twardostoj, Uniedrog, Uniewit, Wielebyt, Wirciżyr, Włościbyt, Wszesiodł, Wszesuł, Wszetopełk, Wszewład, Wyszeniega, Wyszetrop, Zadar, Zbylut, Zbelut, Zdziczest, Zdziebud, Zdziegod, Zdzigod, Zdziegrod, Zdzigrod, Zdziesuł, Zdziewit, Ziemowit.

— KRÓTKIE i RZADKIE —
Bolk (Bolek, Bolko, Bulko), Bolech, Bol (Ból), Bolę (Bolęt), Bogusza, Bogusz, Bojan, Borzym, Borko, Budek, Budko, Budzisz, Będko, Błach, Błasz, Błacho, Błażko, Bogdasz, Bronisz, Bronich, Błażej, Bogna, Bochna, Bogutał, Będa, Będel, Będoń, Będora, Będziesz, Będzisz, Borzych, Bobek, Bratek, Bor, Boruta, Borek, Borynia, Borys, Borzęta, Borzech, Brezgłów, Bożechna, Bożena, Buchna, Boj, Bojan, Bojank,
Chwałk (Chwałek, Chwałko), Chwal (Chwalek, Chwalko), Chwalek, Chwalich, Chwalichn (Chwalichna), Chwalisz, Chwal, Chwał, Chwalę, Częstoch, Cibor, Całyknieź, Chart, Chorwat, Chełst, Chodek, Chocian, Ciechna, Ciech, Ciechacz, Cieszko, Czarnek, Częstocha, Częstochna, Częstorka, Częstek, Częstko, Częstoch, Częstoń, Częstosz, Częstota,
Dobko, Dobek, Dobiesz, Dobrawa, Dobiechna, Dzierżek, Doman, Docek, Dalek, Dalik, Dalim, Dar, Dąbek, Doba, Dobak, Dobrosz, Dobisz, Dobrota, Dobrycz, Dobram, Dod, Dolan, Donosz, Doniech, Drama, Dresla, Drogala, Drogan, Durek, Dmiec, Dusza,
Gniewek, Gorzko, Gorzek, Godzisz, Godek, Gniewek, Godek, Goława, Gołota, Gost,Gral, Grabisz,Guma, Goj, Goja, Gojan,
Irzyk, Janiczek, Janeczek, Januleczek, Jaś, Jasio, Jasiek, Jasień, Janisz, Jan, Janek, Janko, Janik, Jasienica, Jakusz, Jędrzej, Jaroma,
Kostek, Klimek, Krzych, Karzeł (w języku francuskim Karol), Kłokosz, Kłopot, Kłobełek, Kuba, Krzym, Kryw, Krzechna, Kochan,
Lestek, Lasota, Lubochna, Lubawa, Lutoch, Lutosz, Lutota, Lasota (żyjący w lesie), Lech, Leszek, Lestek, Leszko,
Milej, Miron, Mironieg, Miłoszka, Młodosz, Mojek, Mojko, Mroczek, Myślik, , Micek, Myczek, Mikoszek, Miła, Magnusz, Małek, Małocha, Mareł, Monsan, Maszko, Milan, Milena, Milcz, Mił, Mir, Myślnik, Mańka, Milochna, Mszczuj, Msta, Mszczon, Mścim, Mstasz, Mstuj, Mieścięta, Mieszczęta, Miestek, Miestko, Mścich, Mścicha, Mściech, Mścięta, Mścij, Mścik, Mścina, Mściw, Miszko, Milena,
Niegusz, Niemój, Niedola, Niegot, Niela, Nieluba Niestała,Nadzieja, Nawojka, Nieluba, Niemiła, Nieradka, Niestanka, Niesiebądka, Niesiebudka,Niedomira, Niedamirz, Niepełka, Niebylec, Niedabył, Niedabysz, Niedalic, Niedał, Niedan, Niedaniec, Niedoma, Niegrod, Nielubiec, Niemoj, Nienach, Nieprosz, Nieprasz, Nieproch, Nieprzebąd, Nieprzebud, Nieprzebysz, Nierod, Niesiebąd, Niesiebud, Niesiebor, Niesiodł, Niestek, Niestoj, Niesuł, Nietęg, Nietubył, Niewsza, Nowosiodł,
Odolan, Odolen, Odylen,
Prawota, Przybek, Przybko, Przemek, Przemka, Przezdzięk, Przedzisz, Przecisz, Paszek, Pasek, Pasko, Paszko, Prokop, Prokosz, Proksza, Przesna, Przeszny, Przyba, Pądź, Panek, Pilch, Polko, Poniat, Proch, Prochota, Prośla, Prąd, Pysz, Pełka, Poznan,
Rad, Radzim, Radzisz, Radogost, Radwan, Rachwał, Racik, Raciej, Radacz, Red, Redacz, Rodek, Radoła, Raduszek, Ratno, Rąba, Ruszewa, Rusz, Roch, Rochel, Rzepicha, Radochna,
Skarbek, Sobek, Sulko, Sulek, Sędzisz, Strzeżek, Strzeżko, Strachota, Sulistr, Sulister, Soba, Solomon albo Salmon, Sawa, Sawicha, Sława, Sadza, Samocięg, Samota, Sekut, Siersza, Solny, Sitek, Sito, Siwy, Sławosz, Sławek, Sławik, Sobiesz, Stanek, Staniec,Strob, Stuch, Strzeż, Stoch, Sul, Sulik, Selim, Sulisz, Sulmierz, Sum, Sumrek, Swarz, Swiek,Sulichna, Stojan,
Świętopełk, Świąch, Świętoch,
Toma, Targa, Tęgom, Trak, Tranek, Tola, Tolak, Tolczk, Tołczk, Tolek, Toleń, Tolęcic, Tolęda, Toliba, Tolim, Tolima, Tolk, Tolka, Tolko, Toch, Tochacz, Tochel, Tochnik, Tochta, Tost, Tosz, Toszak, Toszek, Toszk, Toszka,
Uniej, Uniesz, Unik,
Wanda, Wojan, Wyszek, Walisz, Wan, Wara, Wargina, Wargosz, Warsz, Warszek, Wodnogod, Władasz, Wódka, Wodnik, Wiesia, Wisia, Witosz,
Zawisza (zazdrosny o sławę), Zelenick, Zdzich, Zdzieszko, Zdzięta, Żaba, Żelazo, Żywy, Żywia, Żyr, Żychel, Żegota.

Prawie wszystkie imiona są męskie, ale bardzo prosto zrobić z nich imiona żeńskie, bo prawie każdy odpowiednik imienia męskiego, dawał imię żeńskie np. Świętopełk – Świętopełka, Uniej – Unieja, Zimirad – Ziemirada.

Imiona krótkie, często przychodziły z innych plemion, aby nadać je dzieciom, zanim dostaną zaszczytu nadania głównego imienia, dlatego często są to imiona zdrobniałe lub określające ich wygląd, lub okazujące poziom szczęścia rodziców. Z czasem imiona ludowe ewoluowały i zamiast pozostać jako tymczasowe, utrzymały się jako chrzestne, albo wracały zniemczone lub zrusyfikowane, np. Kondrad, Andrzej, Ratomir (a nie Radomir).

Źródło: https://slowianowierstwo.wordpress.com/2015/01/11/popularyzacja-imion-slowianskich-czyli-polskich/

Europa 2029 – film

Pewnie już nie raz spotkaliśmy się z tym filmem, ja również wcześniej go obejrzałem, teraz drugi raz, ale teraz napiszę artykuł.

Europa w roku 2029 to krótki film o przyszłości naszego kontynentu, jest historią która może się wydarzyć w niedalekiej przeszłości, historią która już teraz się sprawdza. Wszystko przez Unię Europejską.

Jej polityka lewicowa, socjalistyczna prowadzi Europę do zagłady białego człowieka. Już teraz mamy dowody np. w USA murzyni biją białych, a potem oni robią z siebie ofiarę, gdy biały im odda. W krajach muzułmańskich biała kobieta jest gwałcona i pobita. Nawet w Polsce.. Serb muzułmanin, przyjechał specjalnie do kraju aby zabić Polkę (żonę swoją), a potem uciec z Polski (został złapany na lotnisku z biletem do domu). Separacja odbyła się tylko dlatego że ona chciała aby on także POMAGAŁ w domowych obowiązkach.

Nie będę się rozpisywał na więcej takich przypadków, bo ich jest tysiące. Szwecja, Norwegia, Wielka Brytania, sprawy nie są rozgłaszane, a wręcz przeciwnie. Za to głośno jest o takich kiedy przestępstwo popełni biały człowiek, bo to działa jak woda na młyn dla socjalistycznych krajów.

Islam – jest to doktryna religijna, militarna i panśtwowa

Komponent religijny jest podstawą dla wszystkich innych komponentów. Islamizacja następuje, kiedy w danym kraje jest wystarczająco dużo muzułmanów, aby zaczęli się domagać swoich tak zwanych „praw religijnych”. Kiedy poprawne politycznie i multikulturalne społeczeństwa zgadzają się na „rozsądne” muzułmańskie żądania o ich „prawa religijne”, po cichu przechodzą także pozostałe komponenty. Tak właśnie to działa: (Źródło danych procentowych – CIA: The World Fact Book (2007)).

Dopóki populacja muzułmanów pozostaje w okolicach 1%, są oni postrzegani jako miłująca pokój mniejszość. W artykułach prasowych, filmach podkreślana jest ich barwna odmienność:

USA — muzułmanów 1.0%
Australia — muzułmanów 1.5%
Kanada — muzułmanów 1.9%
Chiny — muzułmanów 1% -2%
Włochy — muzułmanów 1.5%
Norwegia — muzułmanów 1.8%

W zakresie 2% do 3% muzułmanie zaczynają odróżniać się od innych mniejszości. Zaczynają być widoczni jako członkowie gangów ulicznych iw więzieniach. Pojawiają się pierwsze symptomy nadużywania środków z pomocy społecznej.

Dania — muzułmanów 2%
Niemcy — muzułmanów 3.7%
Wlk. Brytania — muzułmanów 2.7%
Hiszpania — muzułmanów 4%
Tajlandia — muzułmanów 4.6%

Powyżej 5% zaczyna być zauważalny silny (nieproporcjonalny do ich liczebności) wpływ na społeczeństwo. Naciskają na wprowadzenie żywności halal (czystego wg islamskich standardów), dzięki czemu wymuszają pojawienie się dużej liczby miejsc pracy dla muzułmanów. Pojawia się seria żądań do sieci handlowych o
wprowadzenie tej żywności na rynek, często wzmocniona groźbami.

Islam_w_EuropieFrancja — muzułmanów 8%
Filipiny — muzułmanów 5%
Szwecja — muzułmanów 5%
Szwajcaria — muzułmanów 4.3%
Holandia — muzułmanów 5.5%
Trynidad & Tobago — muzułmanów 5.8%

Powyżej 10% rząd państwa zmuszany jest do uznania ich prawa do sądów Sharii czyli wg. prawa islamskiego. Docelowo Islam dąży do tego, aby cały świat był sadzony wg. prawa Sharii. Wyraźny wzrost bezprawia, pojawiają się muzułmańskie getta, gdzie nawet uzbrojone patrole policji boją się zapuszczać. Rząd zaczyna tracić kontrolę nad sytuacja. Jakikolwiek pretekst może doprowadzić do rozruchów, palenia samochodów i napaści na nie-muzułmanów.

Gujana — muzułmanów 10%
Indie — muzułmanów 13.4%
Izrael — muzułmanów 16%
Kenia — muzułmanów 10%
Rosja — muzułmanów 10-15%

Powyżej 20% zaczynają się demonstracje siły, podpalenia szkół, szpitali, samochodów, synagog i kościołów. Większość osadzonych w więzieniach to muzułmanie. Dotychczas sporadyczne grupy para-militarne dżihadystów zaczynają działać w świetle dnia, często wypierając na terenach zamieszkania muzułmanów lokalne siły porządkowe.

Etiopia — muzułmanów 32.8%

Powyżej 40% można się spodziewać regularnych masakr i ataków terrorystycznych. Organizacje para-militarne rządzą niektórymi terenami wg. własnego widzimisię. Trwają także uprowadzenia niewiernych kobiet, gwałty oraz utajone jeszcze
niewolnictwo.

Bośnia — muzułmanów 40%
Czad — muzułmanów 53.1%
Liban — muzułmanów 59.7%

Powyżej 60% następują niczym nie ograniczane prześladowania niewiernych, sporadyczne masowe mordy, wprowadza się prawo Sharii w skali całego kraju. Niewierni są zmuszani do płacenia podatku „za ochronę” tzw. Jizja, często rekwirowany jest ich majątek. Masowy exodus nie-muzułmanów z kraju.

Albania — muzułmanów 70%
Malezja — muzułmanów 60.4%
Katar — muzułmanów 77.5%
Sudan — muzułmanów 70%

Powyżej 80% pojawiają się czystki i mordy kierowane z poziomu państwowego.

Bangladesz — muzułmanów 83%
Egipt — muzułmanów 90%
Gaza — muzułmanów 98.7%
Indonezja — muzułmanów 86.1%
Iran — muzułmanów 98%
Irak — muzułmanów 97%
Jordania — muzułmanów 92%
Maroko — muzułmanów 98.7%
Syria — muzułmanów 90%
Tadżykistan — muzułmanów 90%
Turcja — muzułmanów 99.8%
Zjednoczone Emiraty Arabskie — muzułmanów 96%

W pobliżu 100% następuje tzw. muzułmański Pokój (stad Islam jest znany jako „Religia Pokoju” czyli „Dar-es-Salaam”, co znaczy „Islamski Dom Pokoju”. Wg wojennej doktryny islamu powinien być wtedy pokój, gdyż wszyscy są już muzułmanami i nie ma powodów do walki.

Afganistan — muzułmanów 100%
Arabia Saudyjska — muzułmanów 100%
Somalia — muzułmanów 100%
Jemen — muzułmanów 99.9%”

Oczywiście tak się nie dzieje. Aby spełnić swoją rządzę krwi, muzułmanie zaczynają mordować siebie na wzajem z różnych powodów.
[http://korwin-mikke.pl/forum/read.php?50,29522]

ISIS planuje zniszczyć piramidy oraz Sfinksa

Terroryści z Państwa Islamskiego wzięli sobie na cel piramidy Cheopsa, Chefrena oraz Mykerinosa, które znajdują się w Gizie. Zniszczony ma również zostać Sfinks. 

Wszystko przez to, że terrroryści wyznają zasadę, iż żaden obiekt nie może być przedmiotem kultu, a niszczenie tego typu budowli jest obowiązkiem religijnym „każdego muzułmanina”. W tym tonie wypowiadał się Abu Bakr al-Bagdadi, który jest jednym z liderów dżihadystów.

Pomysł dżihadystów wspiera również radykalny duchowny Anjem Choudary z Wielkiej Brytanii. Jest przekonany, że jeśli Państwo Islamskie zdobędzie Egipt, to konieczne będzie zniszczenie wszelkich przedmiotów bałwochwalstwa, do których duchowny zaliczył piramidy oraz posąg Sfinska.

Niszczenie zabytków jest obowiązkiem religijnym każdego muzułmanina bo żadem obiekt nie może być przedmiotem kultu – stwierdził Abu Bakr al-Bagdadi, lider terrorystów z Państwa Islamskiego.

Terroryści z ISIS już wielokrotnie niszczyli cenne zabytki oraz starożytne przedmioty. Teraz pragną zrównać z ziemią kompleks wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

http://pikio.pl/isis-planuje-zniszczyc-piramidy-oraz-sfinksa/

travelcast-006

Sunnicki szejk, lider islamistycznej partii „Jedność Narodowa”, Abd al-Latif al-Mahmoud zaapelował do prezydenta Egiptu Mohammeda Mursiego o zburzenie piramid.

Zdaniem islamistów na egipskiej ziemi nie ma miejsca dla pomników kultury pogańskiej.

Aktywiści ruchu na rzecz ochrony zabytków wystąpili do władz kraju z propozycją utworzenia funduszu ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego przed radykalnymi ideami.

Źródło: Głos Rosji

szejk-morgan-salem-al-gohary-wzywa-do-2151_l

Ten człowiek – Szejk Morgan Salem al-Gohary wzywa do zburzenia piramid i Wielkiego Sfinksa w Gizie.

W 2001 r. brał udział w zburzeniu przez talibów posągów Buddy w Bamian w Afganistanie, znajdujących się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Te mające półtora tysiąca lat kilkudziesięciometrowe rzeźby wydrążone w skale zostały najpierw ostrzelane z dział, a kiedy to nie przyniosło efektu – wysadzone w powietrze.

Nikt nie wierzył, że jesteśmy zdolni zniszczyć posągi Buddy. I dlatego to zrobiliśmy. Teraz trzeba zrobić to samo z piramidami” – mówi al-Gohary. Podkreśla, że dzieła te są przykładem bałwochwalstwa i stanowią obrazę dla Allaha, ponieważ faraonowie uważali się za bogów. Poza tym przyciągają turystów, a wraz z nimi alkohol, hazard, prostytutki itd. – wszystko, czego islam zabrania.

Nie tylko ja, ale chyba miliardy ludzi są zdziwieni takimi informacjami, niszczenie zabytków to wandalizm na niespotykaną skalę. Islamiści, muzułmanie mylą się że są to obiekty kultu, to są obiekty naukowe i pomniki historii.

Najdziwniejsze jest to że islam istnieje już trochę czasu, kiedyś miał nawet monopol w tej części świata – przecież istniał już Kalifat rozciągający się przez całą Afrykę Północną, ale nigdy wtedy nie przeszkadzało im istnienie pomników dawnych ludzi-bogów, pomników historii. Wręcz przeciwnie, było to dla nich źródło pieniędzy. Turystyka to był biznes przez wiele wieków.

Jednak nie, historia niszczenia obiektów które były ważne dla obecnych wtedy ludzi. Mniejsze piramidy zostały rozebrane, a zniszczenie ówczesnej Biblioteki Aleksandryjskich było ciosem dla nauki i historii. Kalifat niszczył pisma arabskich naukowców, tych którzy byli nośnikami cyfr hinduskich których korzystamy na co dzień. Albo innej wiedzy nawet o energii atomowej. To dowód jak religia niszczy wiedzę i prawdę. Teraz ten czas powtarza się co jest najdziwniejsze.

A my właśnie możemy być pierwszym pokoleniem kiedy na naszych oczach znikną piramidy. Zniknie historia. Zburzone zostaną tajemnice i cel istnienia takich obiektów.

Trzeba pamiętać, że piramidy przez wielu, uważane są za nie tylko grobowce faraonów, ale także uważane są za narzędzia, maszyny do wysyłania energii, komunikacji lub innych rzeczy które zwykły człowiek nie potrafi uwierzyć. Ale zostały wybudowane pracą tysięcy ludzi, chronione przez rzeszę innych ludzi którzy przez tysiąc lecia ponosili śmierć w ich obronie.

Gdzie są teraz ci obrońcy? Przecież wszystkie kraje świata powinny wystosować oficjalny protest przeciwko wandalom. Powiem nawet, że powinny być wykonane działania militarne  w obronie najstarszego dziedzictwa świata. Póki co politycy pokazują nam taki gest…

glowy-czterech-amerykanskich-2901_l

A może taka jest kolej rzeczy? I wszystkie te historie o istnieniu ludzi o wysokim poziomie technologicznym przed naszymi czasami są prawdziwe, ci wcześniejsi także zniszczyli swoje zabytki, swoje domy, swoją historię, a potem był jakiś kataklizm naturalny lub spowodowany przez człowieka, lub inne istoty pochodzenia ziemskiego który spowodował wymarcie, zdegradowanie ilości mieszkańców do minimum. Wtedy cały proces ewolucji technologicznej, naukowej, religijnej człowieka zaczął się od nowa?


thumb_588_okladka_duzyZrobię reklamę, książki której przeczytałem kilka lat temu, książką zaznaczam, z kategorii fantastyki (ale nie fantasy) o tytule: „Allah 2.0” przedstawia nam dwa, jakże różniące się od siebie światy – ponury, przyszły świat w objęciach muzułmanów i Chińczyków oraz fantastyczny XIII-wieczny Damaszek. Dwa światy, pozornie odseparowane od siebie. Każdy z nich jest autonomicznym systemem bytowania ludzi.

Książka wciąga, ale pokazuje świat, Europę, Polskę jaka może się stać gdyby islam zapanował. Ciekawe czy Mieszko Zagańczyk nie przepowiedział w ten sposób świata po roku 2070.

Amerykańscy żydzi, chcą od Polski „zwrotu” 230 mld zł – to się dzieje naprawdę!

UWAGA !!! 

zakłamani do szpiku kości obrzezani rasiści, którym dyskryminację i brak szacunku dla innych ludów wtłoczono na podstawie „praw i zasad” ich zbrodniczej pustynnej tradycji, zapisanej w ich zakłamanych pustynnych źródłach, ponownie próbują zniszczyć, oszukać i okraść Nas Słowian!!! Tzw. amerykańscy żydzi, którzy jak sami mają czelność twierdzić o innych, że „wyssali to z mlekiem swoich matek”, których przodkowie są WSPÓŁODPOWIEDZIALNI min. za współpracę i finansowanie nazistowskiego państwa niemieckiego i jego przemysłu, i armii, jak i całej ludobójczej machiny faszystowskiej, (jak i żydobolszewickiej), mają czelność żądać od Nas, ich słowiańskich ofiar, „wypłaty odszkodowań”, za wyniki ich i (ich przodków) własnych zbrodniczych działań i knowań!!!

Jeśli kogoś jeszcze dziwi postawa tych zakłamanych tzw. żydowskich rasistów, to odsyłam tych „zdziwionych i niedoinformowanych” do ich „objawionych” źródeł, na których w całości opierała się i nadal opiera, przeciw-ludzka tradycja i „zasady”, jakimi kierowali się i nadal kierują się, tacy i inni zbrodniarze, oszuści i oszczercy itd.

Trzeba mieć niezły tupet i nie mieć żadnych ludzkich uczuć, żeby najpierw wymyślać, budować i finansować zbrodnicze systemy kontroli jednostek, które doprowadziły do jednych z największych ludobójstw w dziejach całej ludzkości, a potem żądać jeszcze odszkodowania od ich ofiar, za to w co jest się zamieszanym lub w co byli zamieszani kogoś tego przodkowie!!!

Niestety jest to ZWYCZAJNE DZIAŁANIE, opisane wielokrotnie przez twórców ich zbrodniczej tradycji, jako instrukcja i zasady ich postępowania. To oni nazywają innych goy, goyim, czyli nie-człowiek, bydlak, zwierze, nieczysty, nie-ktoś tam, czy nie-coś tam itd. i tak samo tych innych traktują, bo TAKA JEST ICH RASISTOWSKA I ZBRODNICZA TRADYCJA, BO TAK JEST NAPISANE W ICH ZBRODNICZYCH I RASISTOWSKICH „OBJAWIONYCH” ŹRÓDŁACH!!! !!! TO ICH PRZODKOWIE I „ICH MIŁOSIERNY BÓG” WYMYŚLILI I NAGMINNIE STOSOWALI LUDOBÓJSTWO, KTÓRE BYŁO I JEST PODSTAWĄ ICH LUDOBÓJCZEJ ZBRODNICZEJ TRADYCJI, WIARY I RELIGII!!!

Najwyższy czas zacząć nazywać rzeczy po imieniu:

Ci żądający od Nas Słowian pieniędzy, to OSZUŚCI i PRZESTĘPCY, bo znów pragną WYŁUDZIĆ ODSZKODOWANIA za zbrodnie ich i ich przodków, w całości wynikające z ich ludobójczej i rasistowskiej tradycji, opartej na kłamstwach zapisanych w ich rasistowskich pustynnych źródłach!!! Nie można im na to pozwolić! Musimy bronić dobrego imienia naszych słowiańskich przodków, bo jeśli nie, to wkrótce skończymy, jak właśnie wymordowywani palestyńczycy, czy inne ludy w przeszłości, bo ci bezduszni cyniczni psychopatyczni zwyrodnialcy, nie znają pojęcia litości, czy uczciwości, co udowodnili już nie jeden raz!!! Ludzie należy działać teraz, zanim nie będzie za późno, o ile już nie jest za późno…

Nie ważne jak jest… bo obrona dobrego imienia i wiecznej sławy naszych słowiańskich przodków, jest naszym świętym obowiązkiem, bo oni broniąc się, przed całym tym ludobójczym pustynnym nieludzkim barbarzyństwem, bronili właśnie nas, swoich następców, byśmy mogli w ogóle żyć!!! Musimy spłacić nasz dług, ale naszym babkom i dziadkom, a nie zwyrodniałym i cynicznym obrzezanym współpracownikom „nazistowskich” morderców!!!

SŁOWIANKI I SŁOWIANIE,

musimy raz na zawsze skończyć z tym pustynnym obrzydliwym kłamstwem i udowodnić, że to nam Słowianom od nich właśnie, należą się nieprzeliczone odszkodowania, z racji tego, że to my jako ludzie i nasza prastara tradycja, byliśmy, i nadal jesteśmy prześladowani, mordowani, ograbiani (nawet tego nie zauważając, bo polityczna poprawność to ukrywa) itd. przez nich i ich współwyznawców, w imię jakichś zboczonych, rasistowskich, pustynnych „objawionych” bredni!!!

Zbrodniarze i przestępcy, jak i ich potomkowie, jak i ich współpracownicy, nie mają żadnych praw domagać się odszkodowań za zwoje zbrodnie i przestępstwa, czynione przeciw Słowianom i innym ludom!!! To samo dotyczy nie tylko tzw, amerykańskich i innych tzw. żydów, ale i rządów wszystkich krajów, jak USA, UK, Watykanu, Izraela, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Rosji, Ukrainy, Turcji, Arabii Saudyjskiej… a także Polski itd, które pośrednio lub bezpośrednio przyczyniły się lub nie zapobiegły ludobójstwu Słowian i innych ludów, jak i niszczenia naszej prastarej słowiańskiej tradycji, jak i innych tradycji kulturowych i religijnych!!!

Ponadto, nikt kto używa rasistowskich słów, jak np. poganin, niewierny, goy, goyim, goj itp, na określenie innych ludzi, „nie-ich”, nie ma żadnego etycznego prawa wypowiadać się o innych, jako o rasistach!!!

Prawda jest taka, że to właśnie my Słowianie jesteśmy najbardziej prześladowanym ludem w dziejach świata i to nam należą się odszkodowania, od tych i innych tzw. żydów i innych zakłamanych współwyznawców zbrodniczej pustynnej tradycji!!!

Prawdziwe oblicze żydów


Israelis: Do you believe that gentiles (goys) will be slaves for the Jews?

Jim Wilson 3 weeks ago
The arrogant and alarmingly supremacist theology of a religion that claims to make slaves of unbelievers is what is contemptible friend, put yourself in my shoes, if you can’t see that you’re blind.

CraigSips 4 months ago (edited)
Goyim to me sounds like nigger. If anybody called me that to my face I would be having words.

CraigSips 2 months ago
+t0x1ctoxic There are a lot of interesting things said of the „goy” in the Talmud. After reading that you will see that „goy” means something far far worse.

anna ciavarella 1 month ago
+CraigSips it means dirty filthy animal…

Some Girl 2 weeks ago (edited)
+CraigSips Its like ‚kaffar’/ ‚kaffir’/’kuffar’ (unbeliever) in Islam.

CraigSips 2 weeks ago
+Some Girl Kaffir is a derogatory term as well. It means dirty animal.

Some Girl 2 weeks ago
+CraigSips Yeh it’s a highly derogatory term and I don’t know if that is the actual meaning of the word but tbh I wouldn’t be surprised if it was. Muslims, according to the Quran, aren’t even supposed to be friends with the ‚kuffars’.

ammerhihi 6 months ago
„The Jews are called human beings, but the non-Jews are not humans. They are beasts.” – Talmud: Baba mezia, 114b

„The Akum (non-Jew) is like a dog. Yes, the scripture teaches to honor the the dog more than the non-Jew.” – Ereget Raschi Erod. 22 30

„Even though God created the non-Jew they are still animals in human form. It is not becoming for a Jew to be served by an animal. Therfore he will be served by animals in human form.” – Midrasch Talpioth, p. 255, Warsaw 1855

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/amerykanscy-zydzi-chca-od-polski-zwrotu-230,198,0,1851078.html

Amerykańscy Żydzi chcą od Polski zwrotu 230 mld zł

Żydzi z USA ponownie apelują o zwrot pieniędzy za majątki utracone podczas II wojny światowej w Polsce. By głos był bardziej donośny poprosili o wsparcie wpływowych polityków. Efektem tych starań jest list 46 kongresmenów do Johna Kerry’ego. – Postawa polityków amerykańskich jest irytująca. Znów nas traktują „z buta”, ale równie źle świadczy to o Żydach – mówi Money.pl Wiesław Kaczmarek, były minister skarbu, który zajmował się tą tematyką jeszcze za rządów SLD. – Mienie zawsze ma właściciela albo spadkobierców i to rzecz absolutnie podstawowa – odpowiada mu były Ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss.

Inicjatorem tej korespondencji jest Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego, która od lat walczy o odzyskanie majątków zagarniętych w czasie wojny. Autorzy listu proszą Departament Stanu o interwencję w tej sprawie i żądają, by 70 lat po zakończeniu II wojny światowej uregulować wreszcie sprawy majątkowe narodu żydowskiego prześladowanego w wyniku tego konfliktu.

Sprawa jest o tyle kontrowersyjna, że Żydzi, którzy w efekcie wojny stracili swoją własność w naszym kraju, zadośćuczynienie już otrzymali. W pierwszym wypadku płatnikiem były Niemcy. Traktat między RFN a Izraelem z 1952 roku zagwarantował wypłatę 3,5 miliarda marek jako zadośćuczynienie. Na tym się jednak nie zakończyło, bo Niemcy Zachodnie wspierały Tel Awiw gospodarczo i finansowo przez lata. Ostateczne szacunki mówią, że wartość tej pomocy sięgnęła nawet 60 mld marek.

Kiedy Polską rządził Władysław Gomułka, ówczesny I sekretarz KC PZPR, doszło do innego porozumienia, tym razem z władzami USA. Na sejmowych stronach z łatwością można odnaleźć wyczerpującą odpowiedź, jakiej udzielił minister skarbu w rządzie SLD Wiesław Kaczmarek. W 2002 roku organizacje żydowskie zgłaszały podobne do dzisiejszych roszczenia i z wnioskiem o wyjaśnienie tej kwestii wystąpił jeden z posłów.

W dokumencie czytamy: „W latach 1948-1971 rząd polski zawarł szereg układów z rządami państw obcych, na mocy których Polska wypłaciła rządom tych państw stosowne odszkodowania z tytułu mienia pozostawionego lub znacjonalizowanego w Polsce po II wojnie światowej.

Mienie, o którym mowa, stawało się własnością państwa polskiego, a zobowiązania odszkodowawcze przejęły na siebie rządy państw układających się z Polską. W związku z powyższym nie mogą być zaspokajane przez Polskę roszczenia osób fizycznych i prawnych dotyczące mienia objętego tymi układami. Jednym z nich był układ zawarty z rządem Stanów Zjednoczonych z dnia 16 lipca 1960 r.

W układzie przyjęto kwotę 40 mln dolarów, jaką rząd PRL zgadza się zapłacić rządowi Stanów Zjednoczonych z przeznaczeniem na całkowite uregulowanie i zaspokojenie wszystkich roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych zarówno osób fizycznych, jak i prawnych z tytułu nacjonalizacji i innego rodzaju przejęcia przez Polskę mienia oraz praw i interesów związanych z mieniem przejętym przed wejściem w życie układu”.

Z tej odpowiedzi wynika, że owe porozumienie wyczerpuje żądania w stosunku do państwa polskiego obywateli USA. Bezpodstawne wydają się również apele ze strony amerykańskich kongresmenów, skoro to właśnie z rządem tego kraju już 55 lat temu zawarliśmy porozumienie. Tymczasem roszczenia wracają, a szacowana przez organizacje żydowskie kwota z reguły nie jest nigdy mniejsza niż 60 miliardów dolarów.

– Postawa polityków amerykańskich jest irytująca i myślę, że dzisiaj jest to absolutnie niepotrzebne. Dziwie się tym środowiskom, że szukają pola do generowania, może nie konfliktu wprost, ale robią wiele, by utrudnić budowę porozumienia – mówi dziś Money.pl Wiesław Kaczmarek. – Wiadomo, że nas na to nie stać i, że nie jesteśmy winni wydarzeniom z czasów II wojny światowej. Nie wydaje mi się właściwe, by pokolenie moich córek miało za to teraz płacić. Amerykanie znów nas traktują z buta, ale nie tylko o nich to źle świadczy, ale również o Żydach – dodaje były minister.

Nie zgadza się z nim były ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss. – Nie chodzi o to, że Polacy nas obrabowali. Idzie o to, że jednak ostatecznie przejęli te nieruchomości, które przecież należały do kogoś – mówi Weiss. – Pamiętamy, że było dużo sprawiedliwych Polaków, ale mienie zawsze ma właściciela albo spadkobierców i to rzecz absolutnie podstawowa – dodaje.

Ambasador zwraca uwagę, że w swoich rozmowach z ministrem Kaczmarkiem na początku tego wieku zaznaczał, że nikt nikogo nie chce wypędzać z mieszkań, czy przejmować budynków z lokatorami. – Liczyłem wtedy na kompromis miedzy państwami, bo przecież nie chcemy tego odzyskiwać od osób prywatnych – mówi Weiss. – Nie udało się jednak załatwić wszystkich spraw co do zwrotu mienia za wyjątkiem tych należących do gmin żydowskich – dodaje.

Rzeczywiście w 1997 roku Sejm przyjął ustawę na mocy której Polska zwraca od lat mienie gmin żydowskich. Na tej drodze te organizacje odzyskały już wiele budynków publicznych.

– Te sprawy zostały uporządkowane. Są reguły, jest system i to działa. Ale gdy przyjeżdżają do Polski młodzi Żydzi i odwiedzają domy swoich ojców, to niestety wiedzą, że nie uda im się tego odzyskać. To wywołuje poczucie niesprawiedliwości – konkluduje Szewach Weiss.

Uregulowanie spraw mienia gmin nie spowodowało, że nacisk na zwrot majątków osób fizycznych zelżał. Temat ciągle wraca. Światowy Kongres Żydów cyklicznie wzywa nasz kraj do pełnego załatwienia sprawy. Mimo wspomnianej umowy z USA kolejne rządy z reguły nie odpowiadają ostro na te żądania i prezentują postawę, która obu stronom daje nadzieje na jej ostateczne rozwiązanie.

Dlatego też od lat politycy wszystkich opcji mówią o konieczności szybkiego uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej. Mimo tego, że istnieje rzadko u nas spotykana zgoda ponad podziałami co do konieczności ucywilizowania zwrotu mienia, ustawy jak nie było tak i nie ma. Jej brak coraz bardziej obciąża samorządy. W ubiegłym roku Warszawie trzeba było dodać z budżetu państwa 600 mln zł na obsługę roszczeń związanych z reprywatyzacją.

Szansy na szybkie uchwalenie takiej ustawy jednak nie widać. Według szacunków ministerstwa finansów (jeszcze z 2012 r.), oznaczałaby ona skokowy wzrost długu publicznego o 18 mld zł, na co Polski nie stać.

Trudno oczekiwać, by w roku wyborczym ktokolwiek podjął temat narażający budżet państwa na podobne obciążenie. Już teraz biorąc pod uwagę mnożące się obietnice wyborcze trudno o wyliczenia, które dają szanse na ich realizacje. Dodatkowe miliardy po stronie kosztów tylko tę sytuację utrudniają.

Dlatego na razie parlamentarzyści pracują tylko nad tzw. małą ustawą reprywatyzacyjną, która ma zniwelować negatywne efekty dekretu Bieruta z 1945 r. (znacjonalizował wszystkie grunty w stolicy). Posłowie pod koniec czerwca zagłosowali przeciw zwracaniu budynków publicznych jak szkoły, czy przedszkola, co oznacza, że ten majątek jest dla spadkobierców ostatecznie stracony.

Ustawa jest teraz w Senacie i w środę trafi pod obrady, choć nie została jeszcze uwzględniona w porządku obrad. Po podpisie Prezydenta stanie się obowiązującym prawem, ale przypomnijmy raz jeszcze: to tylko regulacja dotycząca Warszawy, co do której zresztą poważne wątpliwości natury prawnej ma Biuro Opinii Sejmowych.

Nieoficjalnie jeden z senatorów powiedział nam, że w trakcie prac w komisji dowiedział się od przedstawiciela Ministerstwa Skarbu, że trwają prace nad kompleksową ustawą reprywatyzacyjną. Dodał jednak, że podobne deklaracje słyszy od lat jako standardową odpowiedź na pytanie o nowelizacje prawa w tym zakresie.

Z kolei na nasze pytanie w tej sprawie Ministerstwo Skarbu odpowiedziało tak:

„Dla rozpoczęcia właściwych prac nad ustawą kompleksowo rozwiązującą kwestię reprywatyzacji, konieczne jest przeprowadzenie szczegółowych analiz skali problemu w wymiarze majątkowym i finansowym, a także możliwości jego rozwiązania ze strony państwa. Aktualnie trwają prace, których celem jest oszacowanie potencjalnych roszczeń reprywatyzacyjnych w skali całego kraju.

Zbierane są m.in. od wojewodów, starostów i innych państwowych osób prawnych dane dotyczące roszczeń reprywatyzacyjnych zgłoszonych na obszarze poszczególnych województw. Oszacowanie roszczeń reprywatyzacyjnych, tj. formalnie zgłoszonych i dochodzonych przed organami administracji i sądami, jak również tych możliwych do zgłoszenia trzeba też zestawić z oszacowaniem wartości majątku pozostającego w gestii państwa, a możliwego do wykorzystania na ten cel. Te analizy posłużą do przygotowania propozycji systemowego rozwiązania kwestii reprywatyzacji”.

Artykuł ze strony: https://skribh.wordpress.com/2015/07/09/128-zaklamani-obrzezani-potomkowie-ludzi-wspierajacych-hitlerowskie-nazistowskie-niemcy-czyli-tzw-amerykanscy-zydzi-chca-od-polski-zwrotu-230-mld-zl/

Lewica i Prawica – Podział obyczajowo-gospodarczy – podsumowanie pojęć

W dzisiejszym świecie podział polityczny nie jest tak prosty jak powinien być: to nie lewica-prawica, a jej rozgałęzienia, połączenia dwóch różnych nurtów zależnych od tematu czyli: lewica gospodarcza, prawica obyczajowa i itp.

A może jednak powinno się raz na zawsze ustosunkować i wyjaśnić czym jest w społeczeństwie jak i w polityce Prawica i Lewica? Tak dla ludzi ogólnie, bo zawsze mnie śmieszą ludzie którzy uważają się za prawicowych ale tylko obyczajowo, lub tylko gospodarczo, lub lewicowi są gospodarczo – jak w sumie wszystkie obecne partie.

Takie coś tworzy w głowach Polaków, obywateli wielki misz-masz i gubią się w swoich poglądach. A wybór powinien być prosty na początku… albo w lewo, albo w prawo. Dopiero potem wyborca może wybierać rozgałęzienia. Dzięki temu wie że że dana strona jakie ma ideały, cele ogólnie.

Dlatego przedstawiamy tabelę, prostego zróżnicowania na prawicę i lewicę. Możesz sobie zadań pytanie jakim stopniu masz poglądy prawicowe, a w jakim stopniu lewicowe. Porównaj swoją ulubioną partię, polityka czy faktycznie jest lewicowy, czy faktycznie jest prawicowe poglądy.

LEWICA  PRAWICA
System
gospodarczy
Interwencjonizm państwowy i
protekcjonizm z systemem dotacji i
subwencji, prowadzącym do korupcji,
nepotyzmu.
Wolny rynek i wolna konkurencja,
swoboda umów.
Własność Najważniejsza własność państwowa,
państwowe przedsiębiorstwa. Niechęć
do własności prywatnej, liczne
ograniczenia, konfiskaty, zakazy.
Nacjonalizacja.
Własność prywatna jako podstawa
systemu gospodarczego. Dbałość o
własność prywatną, jako
nieograniczone dobro jednostki.
Prywatyzacja.
Biurokracja Rozbudowana biurokracja z systemem
zakazów, zezwoleń, koncesji,
kontyngentów itp, prowadzącym do
korupcji, nepotyzmu.
Ograniczona liczba urzędów i wysoko
opłacanych urzędników.
Rola państwa Rozbudowana biurokracja z systemem
zakazów, zezwoleń, koncesji,
kontyngentów itp, prowadzącym do
korupcji, nepotyzmu.
Państwo ograniczone do minimum,
zapewnienie obywatelom
bezpieczeństwa i przestrzeganie
prawa.
Podatki Wysokie podatki, progresywne skale
podatkowe ze skomplikowanym
systemem zwolnień.
Niskie, proste, nieskomplikowane
podatki.
Budżet państwa Duży budżet, wysoka redystrybucja
dochodu narodowego, deficyt
budżetowy prowadzący do inflacji.
Mały, zrównoważony budżet, jak
najmniejsza redystrybucja dochodu
narodowego.
Stosunki
międzynarodowe
Skomplikowany system ceł, dopłat
eksportowych, zakazów,
kontyngentów, protekcjonizm,
antyglobalizacja.
Jak najszersza pokojowa współpraca
międzynarodowa, bez zbędnych
zakazów i ceł, wolny handel
międzynarodowy, globalizacja.
Wojsko Źle wyszkolona i niedofinansowana
armia z powszechnego poboru.
Ochotnicza armia zawodowa,
składająca się z dobrze wyszkolonych
i dobrze opłaconych profesjonalistów.
Stosunek do
tradycji
Odcinanie się od tradycji jako
zbędnego balastu, polityczna
poprawność.
Kultywowanie tradycji.
Wiara Krytyka wiary i wartości opartych na wierze. Wartości wierzeń jako
podstawa moralności
Stosunek do
samorządu
Centralizacja Decentralizacja
Jednostka a
kolektyw
Kolektywizm ważniejszy niż
indywidualizm. Nie liczenie się z
dobrem pojedynczych osób.
Jednostka ważniejsza niż kolektyw.
Liczenie się z życiem i szczęściem
każdego człowieka.
Stosunek do
jednostki
Lewica wychodzi z założenia, że
państwo wie lepiej, co jest dobre dla
społeczeństwa.
Prawica traktuje jednostki jako kogoś
odpowiedzialnego za własne życie i
postępowanie, które umieją same o siebie zadbać.
Równość Ważniejsza równość ekonomiczna niż
polityczna (większość ma mało, ale
tyle samo, a część bardzo bogata).
Najważniejsza równość w stosunku do
prawa (większość jest bogata, a
ubodzy są tylko ci, którzy nie chcą
pracować). Równość szans.
Stosunek do
morderców
Resocjalizacja Kara śmierci
Wolność Ograniczanie wolności przepisami
prawa, zakazami, nakazami, itp.
Nieograniczona wolność jednostek
polityczna i ekonomiczna.
Rodzina Krytyka rodziny, lansowanie
homoseksualizmu, feminizmu, aborcji,
eutanazji.
Podstawa społeczeństwa, którą należy
wspierać. Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny.
Skutki rządów Bieda, bezrobocie, brak perspektyw
większości społeczeństwa.
Rozwój gospodarczy, dobrobyt,
bogacenie się całego społeczeństwa.
Słowa “lewica” kojarzy się negatywnie:
lewizna, lewe ręce do roboty, lewe
dokumenty, lewy pracownik,
lewactwo, wstać lewą nogą, mieć dwie
lewe ręce.
“prawica” kojarzy się pozytywnie:
człowiek prawy, prawdomówny, honorowy,
prawda, prawo.

redpill_a

Lewica może jest tutaj podana bardzo negatywnie, ale dokładnie tak jest obecnie:

Zacznijmy od końca… Rodzina – czy dokładnie tego nie ma w TV? Lansowanie inności i odwrócenie pojęć o tolerancji, akceptacji do inności?

Wolność – Dajemy ograniczać swoją wolność kosztem bezpieczeństwa, z jednej strony chwalebne, a z drugiej… cóż. Źli ludzie zawsze znajdą rozwiązanie aby omijać zakazy i ograniczenia.

Równość – pojęcie hipokryzji, każdy ma mieć tyle samo, ale w efekcie jeden ma więcej od drugiego, oczywiście w pojęciu prawicowym, ludzie doskonale wiedzą i nienawidzą ludzi którzy się dorobili pracą. Są argumenty że ekonomiczna równość chroni przed oligarchami, ale tak czy siak w Polsce mamy takowych i wcale nie mało jest takich ludzi. Więc takie osoby będą bez względu jaki ustrój panuje czy który rząd jest.

Stosunek do jedności – j.w. o Wolności.

Samorząd – autonomiczność samorządów byłoby świetnym rozwiązaniem, bo każdy z nich mógłby iść bardziej w prawo, lub bardziej w lewo w zależności od bogactwa miasta/gminy.

Wiara – Przede wszystkim wiara to nie religia. Nie chce urazić ateistów, bo oni też mogą być prawicowymi, ponieważ ich światopogląd życiowy jest oparty o moralności – zdrowemu rozsądku. A przecież wiara u swoich podstaw jest nośnikiem właśnie takich prawd życiowych, naucza godnych stosunków do drugiego człowieka. Dlatego pokreślmy. Bycie katolikiem ma tyle wspólnego z prawicowością jak małpa z psem.

Wojsko – tutaj akurat muszę nie zgodzić, ponieważ powszechne wojsko nie musi być źle wyćwiczone i niedofinansowane, raczej to kwestia generalicji która dopuszcza do tego aby ich żołnierze byli źle szkoleni. Polityka i kościół nie powinna mieć wpływ wojsko. Wojskowi czy o podejściu lewicowym (pobór powszechny) czy prawicowym (specjalizacja i ochotnicy) powinni sami decydować jak będą szkolić i na co będą wydawać pieniądze. Oczywiście z pewnym furtką aby nie było defraudacji. Co do poboru wg mnie powinien być obowiązkowy, ale np. młody człowiek ma obowiązek zgłosić się do poboru w przedziale 18-28 lat, dlaczego? Bo do wojska powinni iść ci którzy są na to gotowi. Nie każdy 18 latek w dzisiejszym świecie jest gotowy iść do wojska, szczególnie że ma jeszcze świadomość dziecka tak naprawdę. A jeżeli po 10 latach nie zgłosi się do jednostki, powinien zapłacić podatek – a raczej – zapłacić za usługę że żołnierzy którzy będą bronić jego życia w chwilach zagrożenia. Opłata jednorazowa, lub wysunięta w czasie.

– Biurokracja, podatki – chyba nikt nie zaprzeczy że dokładnie tak jest dzisiaj? Że to bardzo lewicowe?

– Własność – uważam że nie wszystko powinno być prywatne, ale powinno być zarządzane jak coś prywatnego – mowa tutaj o strategicznych obiektach i infrastrukturach. A co do reszty, własność prywatna powinna być nietykalna, chyba ze wiadomo że w danym miejscu to fabryki eksperymentów na ludziach, domy gwałtów i morderstw. Ale od tego jest Policja i ABW aby sprawdzać takie przypadki.

Zapraszamy również do skomentowania i zauważenia błędów semantycznych w tym rozróżnieniu.

Źródło: http://wolnipolacy.pl/lewicaprawica/

Polonia Amerykanska i armia gen. Hallera-widziane z USA – jak powstał mur między Polską a Polonusami

Z okazji święta niepodległości postanowiłam napisać notkę o wkładzie Polonii Amerykańskiej, bez której nie powstałaby Polska niepodległa. Bez wkładu Polonii nie byłoby tez orędzia prezydenta Wilsona, mówiącego że musi powstać niepodległe państwo polskie. Byłaby to zapewne atrapa państwa, coś pomiędzy księstwem warszawskim a Kongresówka. Czyli jakaś bardzo ograniczona autonomia, mająca być buforem pomiędzy Rosja bolszewicka, a Niemcami okrojonymi podczas konferencji w Wersalu, bądź tez bezpośrednio pod kuratela rosyjska. Wszelkie działania zarówno Piłsudskiego jak i innych działaczy politycznych działających w kraju, nie przyniosłyby żadnego efektu niepodległościowego. Działanie Polonii Amerykańskiej na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości było swoistym fenomenem.

Kim wobec tego była polska emigracja do Stanów Zjednoczonych w XIX i na początku XX wieku? Kim byli ludzie, którzy decydowali się na emigracyjna poniewierkę. Byli to  w ogromnej większości ludzie prości, bez żadnego wykształcenia, przeważnie analfabeci, jadący przede wszystkim z przyczyn ekonomicznych. Ameryka XIX wieku dawała tym ludziom ogromna szanse zdecydowanego polepszenia sobie bytu. Dawała ta szanse każdemu, arystokracie czy niepiśmiennemu chłopu. Dawała szanse wszystkim narodom Europy. Dopiero pod koniec XIX wieku wprowadzono kontrole emigracji. Kontrola ta polegała na tym, że tylko wpuszczano ludzi zdrowych. Trudno jest określić ilu Polaków wtedy wyjechało za chlebem. Zwłaszcza że Polska nie istniała na mapie Europy, a Polacy mogli wtedy przyjeżdżać jako Rosjanie, Prusacy, czy Austriacy. Minimalna ilość jaka się określa to parę milionów osób. Na amerykańskiej ziemi powstawały polskie kościoły i były one podstawowymi nośnikami patriotyzmu i polskości. To w polskich parafiach Polacy się cementowali jako naród z trzech zaborów.

zxu32qPierwszym Polakiem który wywarł negatywny wpływ dla Polonii w Ameryce był niejaki Leon Czołgosz, zabójca prezydenta USA McKinleya w 1905 roku, na światowej wystawię odbywającej się w Buffalo, wtedy trzecim po Nowym Jorku i Chicago największym mieście w USA. Był on pod wyraźnym wpływem rosyjskich anarchistów, a zwłaszcza anarchistki, niejakiej Emmy Goldman.. To wtedy właśnie zaczęły powstawać poniżające dla Polaków „polish jokes”. Szkody wyrządzone przez polskiego mordercę, były długo odczuwane przez Polonie.

Jednak nie przesłoniły one faktu, że miliony polskich emigrantów z pokolenia na pokolenie budowały ciężka praca swój dobrobyt, oraz dobrobyt Ameryki wraz z innymi nacjami europejskimi. Polonia była bogata i religijna, o czym mogą świadczyć liczne kościoły że wymienię tylko parę w największym skupisku Polonii w Chicago: Kościół św. Jacka, Jana Kantego, Św. Trójcy, czy Matki Boskiej Anielskiej, uważany za najpiękniejszy kościoły w Chicago.

Kwestia-Ukraińska-Roman-DmowskiW chwili wybuchu I wojny światowej z tej masy przybywającej do Ameryki z trzech zaborów, mamy więc dzięki polskim parafiom, scementowany i patriotyczny naród, zdolny do poświęcenia się dla ojczyzny której nie ma i nie wiadomo czy kiedykolwiek powstanie. Polacy z trzech zaborów którzy przyjechali do nowej ziemi obiecanej z przyczyn ekonomicznych, osiągnąwszy sukces i pewna stabilizacje ekonomiczna, oni właśnie zapragnęli Polski niepodległej, i zainwestowali swoje życie i pieniądze idące w dziesiątki milionów dolarów w bardzo niepewny interes, zwany Polska Niepodległa. Bo chcieli i wierzyli, że taka ich wymarzona i niepodległa Polska powstanie.
Kiedy Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny, Polonia włączyła się bardzo aktywnie do odzyskania przez Polskę niepodległości. Wtedy to właśnie najwybitniejszy Polak, Ignacy Jan Paderewski, rzucił hasło utworzenia 100 000 armii polskiej, walczącej u boku armii USA, Wielkiej Brytanii i Francji.  Był on wybitnym artysta, oraz dobrym biznesmenem, mającym bardzo dobre kontakty z ówczesnymi elitami rządzącymi Ameryka, fundatorem pomnika grunwaldzkiego, zdobiącego plac Matejki w centrum Krakowa.

wiekszyMoim zdaniem to właśnie Paderewski był głównym twórca niepodległego państwa polskiego. Józef Piłsudski miał minimalny wkład. Piłsudski był postrzegany przez sojuszników jako współpracownik Niemieć i Austro-Węgier. Przez Rosjan którzy występowali jako sojusznicy państw sprzymierzonych, Piłsudski był uważany za terrorystę i bandytę napadającym na pociągi, zasługującym na stryczek. W chwili zwycięstwa państw sprzymierzonych nie był zadnym partnerem. Bez Paderewskiego i Dmowskiego, oraz armii polskiej wystawionej za pieniądze Polonii, Polska byłaby rosyjska prowincja pod kuratela rosyjska o bardzo ograniczonej autonomii, zaś Piłsudski skończyłby na stryczku albo w najlepszym razie gniłby gdzieś w rosyjskich kazamatach. Jak ktoś mi nie wierzy, niech sobie poczyta poglądy lorda Lothiana na temat Polski, właściwego twórcy tzw. Linii Curzona. Dzięki Paderewskiemu, Dmowskiemu i polskiej armii Hallera, Piłsudski z terrorysty i bandyty został politykiem, akceptowanym przez zwycięskie mocarstwa.

Z chwila przystąpienia do wojny Stanów Zjednoczonych wiosna 1917 roku, z poboru do wojska stanęło około 40 tysięcy Polaków, obywateli amerykańskich w wieku od 23 do 30 lat. Gdy ginęli w bitwach, w nekrologach amerykańskich gazet pojawiały się przy polskich nazwiskach informacje o narodowości niemieckiej, austriackiej i rosyjskiej.

Pierwszy ochotniczy zaciąg do wojska polskiego obywateli amerykańskich dotyczył mężczyzn od 18 do 21 roku życia i od 30 do 45 roku życia, oraz wszystkich mężczyzn od 18 do 45 roku nie posiadających obywatelstwa amerykańskiego. Żonaci mężczyźni musieli składać oświadczenie, że ich rodzina posiada wystarczające środki do życia. Ówczesne prawo imigracyjne nie dawało im pewności, że ponownie zostaną wpuszczeni na teren USA. Dopiero późniejsza ustawa Kongresu gwarantowała im prawo powrotu z pominięciem procedury imigracyjnej, przy bardzo silnym lobbingu Polonii. Polonusi udający się na wojnę mieli świadomość, że w razie śmierci lub kalectwa nie będą przysługiwały im i ich rodzinom żadne przywileje, specjalne renty i emerytury wojskowe, które były norma dla amerykańskich żołnierzy. Takich rent i emerytur nie otrzymali również od niepodległej Polski, dla której przelewali swa krew.

821350eb771133609dcdcc77228b8ea6Na wezwanie Paderewskiego zgłosiło się około 25 tys. Polaków z USA i Kanady, i około 3000 Polaków z Brazylii, około tysiąca z Argentyny, oraz setka z Urugwaju. Później po zakończeniu wojny dołączyło około 100 żołnierzy służących w Legii Cudzoziemskiej w Gujanie Francuskiej, którzy dołączyli do armii polskiej we Francji. Amerykańscy Polonusi odbywali szkolenie pod komenda Amerykanów i Kanadyjczyków w dwóch obozach w pobliżu wodospadu Niagara, a następnie byli przerzucani na front prosto do francuskich okopów.

Pierwszym początkiem polskiej armii było ok 2000 żołnierzy służących w jednostkach francuskich Legii Cudzoziemskiej. Około tysiąca osób stanowili jeńcy wojenni, pochodzący z poznańskiego, którzy zostali wzięci do niewoli i ujawnili swa polskość. Potem doszło ponad 40 000 jeńców wojennych osadzonych we włoskich obozach, którzy ujawnili swoje polskie korzenie. Razem armia generała Hallera stanowiła około 85 000 ludzi doskonale przeszkolonych i zdyscyplinowanych, o bardzo wysokim morale żołnierzy. Od tego  momentu cala armie i jej transport wraz z nowoczesnym sprzętem do Polski, finansowała Polonia Amerykańska.

To właśnie powstanie tej armii i jej udział pod koniec wojny przeciwko Niemcom i Austro-Węgrom, umożliwił Polsce pełnoprawny udział w konferencji pokojowej w Wersalu. Warto zaznaczyć że Piłsudski był postrzegany jako kolaborant Niemiec, dodatkowo jako bandyta i terrorysta, który występował przeciwko jednemu z państw sprzymierzonych.  Bez tej armii Roman Dmowski nie miałby żadnych argumentów na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. Istnieje zdjęcie, które pokazuje dowódców zwycięskich armii, gdzie obok marszałków Joffre, Focha, generałów Haiga i Perschinga jest postać generała Józefa Hallera. Bez tej armii, oraz usilnych zabiegów u elit amerykańskich Paderewskiego, nie byłoby zdecydowanego oświadczenia prezydenta Wilsona o powstaniu Polski niepodległej.

Po zakończeniu wojny na zachodzie Błękitna Armia Generała Hallera została przerzucona do Polski wraz ze sprzętem. Całość tego przedsięwzięcia, liczącego około 400 składów pociągów sfinansowała Polonia Amerykańska. Armia ta przybyła do Polski wiosną 1919 roku do Wielkopolski i była witana chlebem, i sola, oraz wielkanocnymi jajkami. Armia ta w połączeniu z świetnie wyszkolonymi Polakami z armii niemieckiej i austriackiej, przystąpiła od razu do walk o utrzymanie niepodległości. Armia gen. Hallera stanowiła podstawę polskiej armii, bez której obrona polskiej niepodległości podczas najazdu bolszewickiego byłaby niemożliwa.

General_Józef_Haller_pwo11-vTrzeba sobie uzmysłowić jedna sprawę. Gdyby Haller wraz z Dmowskim i Paderewskim chcieli pozbyć się Piłsudskiego i przejąć władzę, zrobiliby to z łatwością. Zaznaczam po raz kolejny że Piłsudski był postrzegany przez mocarstwa zachodnie jako zwolennik Niemiec mający przeszłość terrorystyczna i bandycka, i taki obraz byłby bardzo łatwy do przekazania  i akceptacji sprzymierzonym, gdyby chciano się go pozbyć.

Piłsudski nie miał absolutnie żadnego zamiaru dzielić się władzą i na wiosnę 1920 roku zdemobilizował armie Hallera, a Polaków-ochotników, obywateli amerykańskich odesłał do Ameryki. Niektórzy z nich, którzy odmówili wyjazdu, byli przetrzymywani w obozach przejściowych tygodniami, w czasie decydujących walk z bolszewikami, zanim rząd amerykański nie wysłał po nich statki, Ostatni z dziesięciu statków S/S „Pocahontas”, odpłynął z Gdańska  12 sierpnia 1920 roku, tuz przed Bitwą Warszawską, uwożąc 1200 żołnierzy chętnych do walki. Razem odesłano do USA około 10 000 żołnierzy gotowych służyć Polsce. Około tysiąca żołnierzy ponownie reemigrowało do Polski, a reszta amerykańskich polonusów spoczęła na polskich cmentarzach. Ci którzy odpłynęli do USA za pieniądze Polonii, nie otrzymali żadnych polskich emerytur czy rent wojskowych i inwalidzkich, chociaż przez wiele miesięcy byli żołnierzami Wojska Polskiego i walczyli ofiarnie o zachowanie niepodległości. Żołnierze ci żyli i utrzymywali się z datków polonijnych organizacji kombatanckich. Tak się obeszła Polska Piłsudskiego z tymi, dzięki którym odzyskała i utrzymała swą niepodległość.

Kiedy generał Sikorski przybył do USA w początku 1940 roku, w celu powołania polskiej armii napotkał zamiast entuzjazmu mur obojętności i niechęci. Zgłosiło się może parę setek Polonusów, zaś pozostali woleli służyć pod sztandarem amerykańskim, pamiętając jak z ich ojcami obeszła się niepodległa Polska. Z Polska Piłsudskiego, bo za taka była uważana Polska międzywojenna, nie chcieli mieć już nic wspólnego. To właśnie Józef Piłsudski pierwszy wykopał przepaść miedzy Polonia a macierzą. Miał tak naprawdę niewiele wspólnego z odzyskaniem niepodległości Polski i doprowadził do tego, że Polonia stała się obojętna poza jednostkowymi przypadkami na tragedie po II wojnie. Warto wspomnieć że Polonia amerykańska była nadal bogata i mogła wykorzystywać swoje wpływy na rzecz niepodległości po II wojnie tak jak to skutecznie zrobiła podczas i po zakończeniu pierwszej wojny.

Z historii ostatnich lat również wynika, że bez udziału Polonii, Polska nie byłaby przyjęta do NATO. Marginalizacja udziału Polonii Amerykańskiej w życiu politycznym kraju, nigdy nie wyszła Polsce na dobre. Pierwszym, który miał w tym decydujący udział, z fatalnymi skutkami dla Polski, był nie kto inny, jak Józef Piłsudski. Jak pokazał przykład postępowania z Armia Hallera, Piłsudski okazał się krótkowzrocznym, tępym politykiem, nie potrafiącym dostrzec, że nowym mocarstwem są i będą Stany Zjednoczone, ze dla dobra polskiej sprawy warto utrzymywać bardzo dobre stosunki z Polonia Amerykańska, dzięki której Polska odzyskała niepodległość.

Źródło: http://slepamanka.salon24.pl/462672,polonia-amerykańska-i-armia-gen-hallera-widziane-z-usa

Nie ma chyba w USA innej grupy etnicznej, która byłaby bardziej nieporadna politycznie i bardziej pozbawiona jakichkolwiek wpływów politycznych niz Polonia Amerykańska. Żaden szanujący się polityk USA nie przywiązuje wagi do opini Poloni. A po ostatnich wyborach juz chyba tak pozostanie : Obama wygrał w cuglach chociaż w zasadzie pokazywał , że ma Polskę gdzieś. Polonia , to trzeba rzec nie przynośi Polsce żadnej korzyści i nie ma wpływu na realizacje jakiekolwiek postulatów polskich ( od wiz poczynając , a na sojuszu strategicznym kończąc ). Rzekomy wpływ Poloni na przyjęcie Polski do NATO to są jedynie czcze przechwałki – tak naprawdę zdecydowala o tym postawa Kraju i wpływ kilku osób wysoko umiejscowionych w elitach amerykańskich takich jak Brzezinski czy Jezioranski. Obecnośc kilku milionów Polaków w USA była dla tego procesu całkowicie obojętna. Mozna wręcz powiędzieć, że Polonia swója obecnością w USA szkodzi Krajowi , a to z powodu swojego charakteru : niski stopien edukacji , brak awansu w amerykańskich elitach, plebejsko-konserwatywno-katolicki łatwy do ośmieszenia charakter populacji ( zupełnie odmienny od kształtu elit polskich ) czy wreszcie przegrany konflikt o pamięć ze srodowiskami żydowskimi. Skłócenie polityczne to przy tym wszystkim szczegól nie warty odnotowania.
Polska grupa etniczna jest jedna z najbogatszych i najlepiej wykształconych w USA. Jest pan najwyrazniej pod wpływem propagandy, wktórej się pokazuje Polaków w USA jako robotników buidowłanych, oraz kobiety sprzataczki. Tylko taka Polonia funkcjonuje w wyobrazeniach w Polsce. Polonia dlatego nie bierze udziału w życiu politycznym Ameryki z korzyscia dla Polski, poniewaz rządy polskie maja Polonie w glebokim powazaniu. Pan Jezioranski w elitach amerykańskich? niech mnie pan nie rozsmiesza. Był z niego kawal bufona, ale jesli pan chce więrzyc?. Polska została przyjęta do NATO dzieki energicznemu podejsciu kjedynego czlowieka z autorytetem wsrod Polonii, Edwarda Moskala. Elity polskie wypiely się na Polonie, podobnie jak Piłsudski. Na tym zalezy Rosji, Niemcom i Izraelowi, o czym pisalam więlokrotnie. Radze Panu wyjsc poza krag gazety wyborczej, gdyz jest ona jak Trybuna Ludu z czasów PRL.
SLEPA MANKA11.11.2012 14:22
To , że Polska miedzywojenna wypieła się na ochotników z Ameryki to niestety przykry i znany w kraju fakt. Ja w odróznieniu do Pani nie potrafię wskazać przyczyny ani winnego. Przypomnę jednak znany fakt ,że opóźnienie przybycia Armii Hallera w 1919 rku do walczacego kraju wynikało z podważania przez endecję i Dmowskiego prawomocności władz krajowych.
Proszę Pani jesli Polacy są tak dobrze wykształceni i według Pani każdy z nich to Banaczek z Bostonu, to dlaczego funkcjonują jeszcz polish jokes? I dlaczego mamy jeszcze wizy do USA ? I dlaczego Amerykanie uznaja Izrael za swója ojczyznę i płaszczą się przed Żydami , dają im wsparcie technologiczne i 10 bilionów dolarów rocznie, a my dostajemy atrapy Patriotów i nieprawne F16, za które płacimy jak za zboże?
DE VALMONT11.11.2012 21:02
Opoznienie przyjazdu armi Polonii Amerykańskiej gen Hallera wynikao glownie z przyczyn logistycznych. Zorganizowanie w tamtych czasach ok. 400 skladów pociagów i sfinansowanie tego przedsiewziecia, wymagalo czasu. Europa była wtedy zniszczona i szłaki kolejowe nie były tak sprawne jak w czasach pokoju. Zaznaczam Panu ze nie była to armia Dmowskiego ani SN, jesli juz to armia Paderewskiego i Polonii Amerykańskiej. Zarzut wobec Dmowskiego jest po prostu smieszny i stanowi probe tlumaczenia się piłsudczyków z tej haniebnej dla nich karty, skutującym po dzis dzien okpacji przez Rosje i Niemcy terytorium Polski.
Rowniez dobrze funkcjonuja w USA jewish jokes i nikt nie robi z tego powodów jakichs problemow. Problem wiz zalezy od jakiegoś współczynnika osob ubiegających się o wizy, a procentem tych których podania wizowe zostaly odrzucowne. Dla konsulatów USA jest to wyłącznie sprawa biznesowa, których dochodów boja się utracic.
Różnica między Polska i Izraelem polega na tym ze rząd Izraela ściśle współpracuje ze swoim lobby, podczas gdy rząd polski broni się przed współpraca z Polonia. Ponadto konsulaty polskie w USA podobnie jak w kresie miedzywojennym traktuja Polonusów jak bydło. Sama wielokroć się o tym przekonałam osobiście.
SLEPA MANKA13.11.2012 16:10

Czarnuszka siewna – lekarstwo dobre na wszystko, no prawie :)

czarnuszkaCzarnuszka siewna (Nigella sativa) zwana także czarnym kminkiem (black cumin, khalonji) to niepozorna roślinka posiadająca ziarenka o olbrzymiej mocy. Wspominana już w zapisach biblijnych, używana jako panaceum przez starożytnych, którzy uważali, że czarnuszka i jej drogocenny olej „leczy wszystko z wyjątkiem śmierci”. Nazywana czasem „złotem faraonów”, jako że sam Tutenchamon miał w swoim grobowcu fiolkę z czarnuszkowym olejem – tak po prostu „w razie W”, gdyby mu cokolwiek tam w zaświatach zaczęło dolegać. Coś, o czym wiedzieli nasi przodkowie dzisiejsi naukowcy potwierdzają licznymi badaniami (na dzień dzisiejszy ponad 700 badań): czarnuszka w istocie stanowi panaceum na wiele dolegliwości.

A konkretnie na co pomaga czarnuszka i jej olej?

Wszędzie tam, gdzie pojawia się stan zapalny czarnuszka stanowi niezrównany oręż aby się z nim rozprawić. Również wszędzie tam, gdzie szwankuje system immunologiczny. Dlaczego tak się dzieje? Otóż nasionka czarnuszki posiadają ponad 100 aktywnych substancji, z czego część zapewne nie została jeszcze przez naukowców odkryta. To prawdziwa skarbnica związków biologicznie aktywnych!

czarnuszkaO wartości czarnuszki niech zaświadczy też fakt, że tzw. wielki przemysł bardzo ostrzył sobie ząbki aby ją dla siebie opatentować. Mianowicie takie wnioski patentowe w wielu krajach złożyła wielka korporacja Nestle (której żadnych produktów już nie kupuję – nie, bo nie). Oczywiście Nestle wszystkiemu zaprzeczyło, odpowiadając, iż jakoby chodziło jedynie o opatentowanie produkcji tylko pewnych związków czarnuszki działających przeciwko alergiom pokarmowym (chodziło o tymochinon), co podobno „odkryli” pracujący dla korporacji naukowcy. Oczywiście niczego nie odkryli, bowiem szereg prac na temat antyalergicznego działania czarnuszki można zwyczajnie znaleźć na pubmedzie.

Spójrzmy  zatem jakież to główne aktywne substancje zawierają w sobie te malutkie czarne ziarenka, dzięki którym nabierają one tak niezwykle silnych właściwości antyzapalnych, antynowotworowych, antyoksydacyjnych i jednocześnie ochronnych:

– różnorodne kwasy tłuszczowe (linolowy, alfa-linolenowy, rzadki w przyrodzie eikozadienowy, palmitynowy, mirystynowy i inne)

– fosfolipidy i fitosterole

– cenne flawonoidy i równie cenne saponiny

– białka (osiem z dziewięciu niezbędnych aminokwasów) i węglowodany

– alkaloidy m.in. nigellinę, nigellaminę, nigellidynę, nigellicynę – rzadkie w świecie roślin)

– olejek eteryczny zawierający m.in. tymochinon, limonen, karwakrol, karwon i in.

– witaminy A, E, F, B1, B3, B6, biotynę, związki mineralne m.in. cynku, selenu, magnezu, wapnia, żelaza, sodu i potasu

Te wszystkie skarby natury umieszczone w małych czarnych nasionkach w idealnej proporcji sprawiają, że czarnuszka i jej olej znakomicie obniżają stres oksydacyjny! To nam dużo tłumaczy, bowiem oznacza, że wszędzie tam, gdzie stres oksydacyjny się pojawia – czarnuszka przynosi ulgę i ukojenie, pomagając systemowi uporać się z zachwianiem równowagi i przywrócić ową utraconą równowagę czyli innymi słowy stan zdrowia. Krótko mówiąc – dokładnie tak jak mawiali starożytni – leczy wszystko z wyjątkiem śmierci :)

Przeciwwskazań do jej stosowania w zasadzie brak. Jedynie podczas ciąży i karmienia należy jej stosowanie skonsultować z lekarzem.

Oto 20 powodów dla których czarnuszkę oraz jej olej warto pokochać:

1. Ma działanie immunoprotekcyjne. Zawarte w niej związki wzmacniają układ odpornościowy, pobudzając m.in. syntezę interferonu czy wzrost ilości limfocytów i makrofagów stojących na straży naszego zdrowia. Warto sięgnąć po czarnuszkę szczególnie teraz, na przełomie sezonów, aby wzmocnić organizm.

2. Poprawia samopoczucie alergikom. Regularne przyjmowanie oleju z czarnuszki przez 6-8 tygodni powoduje znaczną poprawę symptomów. Czarnuszka – podobnie jak witamina C – jest świetnym antyhistaminikiem.

3. Pomocna dla astmatyków. Po kilku tygodniach stosowania oleju z czarnuszki uzyskano znaczącą poprawę u 80% badanych (szczególnie pozytywnie odpowiadały dzieci): poprawiła się wydolność płuc, ustąpił świszczący oddech i można było zmniejszyć dawki konwencjonalnych farmaceutyków (inhalatorów).

4. Pomoże uporać się z anemią. W wielu badaniach wykazano, iż regularne stosowanie oleju z czarnuszki podnosiło poziom hemoglobiny i erytrocytów. Naprawdę nie jest konieczne jadanie martwych tkanek zwierzęcych, skoro można używać czarnuszki. Jednak doktorzy uparcie przepisują żelazo i każą „jeść dużo mięsa” przy anemii. Jak widać nie jest to jedyny sposób aby pożegnać anemię :)

5. Ma silne działanie antybakteryjne, antywirusowe i antygrzybicze.Naukowcy podejrzewają, że stoi za tym spora zawartość tymochinonu. Podanie czarnuszki powodowało w ciągu 3-10 dniowej kuracji zahamowanie wzrostu patogenów, w tym również Candida Albicans. W dobie powszechnego zagrzybienia jak również zbliżającego się przełomu sezonów skutkującego jak zwykle wzrostem  przeziębień, gryp, infekcji zatok, oskrzeli itd. – warto o tym fakcie pamiętać. W czarnuszce siła! :)

6. Ma również działanie przeciwpasożytnicze. Olej z czarnuszki wykazał w badaniach działanie przeciwtasiemcowe u dzieci chorujących na tasiemczycę. Czarnuszkowa kuracja okazała się też skuteczna w przypadku zakażeń przywrą, nie powodując przy tym żadnych działań ubocznych. Czarnuszka dzięki poprawie funkcji układu immunologicznego skutecznie zwalcza również owsiki, blastocytozę, a nawet włośnia krętego. Pod tym kątem olej z czarnuszki ma działanie silniejsze nawet od oleju czosnkowego.

7. Czarnuszka chroni przed skutkami promieniowania. W badaniach czarnuszka zapobiegała uszkodzeniom wywołanym promieniowaniem jonizującym w radioterapii. To ważna informacja dla tych, którzy poddawani są naświetlaniom promieniami w radioterapii chorób nowotworowych.

 black-cumin470

8. Pomaga pozbyć się nadciśnienia. Czarnuszka nie tylko obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko powstawania zakrzepów, ale również chroni przed wzrostem homocysteiny, prowadzącej do rozwoju miażdżycy.

9. Przeciwdziała tworzeniu się kamieni nerkowych. Obniża stężenie szczawianów w moczu i hamuje formowanie kamieni nerkowych.

10. Działa przeciwwrzodowo na żołądek. Olej z czarnuszki powoduje wzrost ilości mucyny w błonie śluzowej żołądka. Czarnuszka ma również udowodnioną skuteczność przeciwko bakteriom Helicobacter pylori. Przynosi ulgę w przypadku symptomów refluksu żołądkowo-przełykowego.

11. Ma działanie cytotoksyczne – przeciwnowotworowe. Hamujeangiogenezę i metastazę komórek nowotworowych, stymuluje syntezę cytokin: interleukin, TNF-α oraz interferonu, immunoglobulin skierowanych przeciwko antygenom rakowym. Czarnuszka ma też zdolność wywołania apoptozy(zaprogramowanej śmierci) komórek rakowych – działa silnie antyutleniająco. Badania były robione w stosunku do licznych rodzajów nowotworów, między innymi białaczki, nowotworów okrężnicy, płuc, macicy, prostaty, piersi, jelita grubego, wątroby, mózgu czy nawet wyjątkowo niebezpiecznego i podstępnego raka trzustki. Czarnuszka nie czyni przy tym szkody komórkom zdrowym.

czarnuszka kwiat12. Pomaga opanować zmiany skórne. Olej z czarnuszki jest tradycyjnie stosowany w przypadkach trądziku, łuszczycy, przy atopowym zapaleniu skóry, grzybicy skóry, wysypek, zmianach wywołanych zakażeniem bakteryjnym lub poparzeniem słonecznym. To ostatnie mogę potwierdzić własnym niedawnym doświadczeniem: kiedy w środku lata podczas prac w ogródku nieopatrznie spiekłam sobie odsłonięty kark, prosiłam następnie męża aby kilkukrotnie w ciągu dnia smarował mi obolałe miejsce olejem z czarnuszki (nie miałam akurat w domu kapsułek z witaminą E) i w ciągu najbliższej doby miejsce to było wyleczone z oparzenia słonecznego – naskórek był w doskonałym stanie, ból zniknął, złuszczenie naskórka nie nastąpiło. Doskonałe remedium!

13. Ma działanie antycukrzycowe. Reguluje poziom cukru we krwi: działa  ochronnie na trzustkę sprzyjając jej regeneracji i proliferacji wysp trzustkowych beta odpowiedzialnych za produkcję insuliny.

14. Chroni przed uszkodzeniami wątrobę i nerki. Zarówno gdy czynnikami szkodliwymi są metale ciężkie czy też dostające się do ustroju ksenobiotyki (np. leki) czarnuszka chroni te dwa ważne narządy: oczyszcza ustrój z toksyn i przywraca prawidłowe poziomy markerów stresu oksydacyjnego.

15. Chroni przed osteoporozą. Zwiększa gęstość mineralną kości dzięki zwartości kwasów tłuszczowych oraz silnemu działaniu antyutleniającemu i antyzapalnemu.

16. Działa kojąco na ośrodkowy układ nerwowy. Stwierdzono działanie antydepresyjne, sedatywne (uspokajające) i anksjolityczne (przeciwlękowe) czarnuszki. Można powiedzieć, że działa jak adaptogen zwiększając naszą odporność na stres, przeciwdziałając stanom depresyjnym i/lub lękowym i poprawiając samopoczucie. Obiecująco przestawia się czarnuszka również jako oręż w zwalczaniu symptomów epilepsji czy choroby Parkinsona.

17. Pomocna w przypadku chorób autoimmunologicznych. Znowu kłaniają się niezwykłe właściwości antyzapalne, antyhistaminowe i zmniejszające stres oksydacyjny, dzięki którym czarnuszka przynosi chorym poprawę samopoczucia w postaci zmniejszenia symptomów.

18. Doskonała na problemy z włosami. Przeciwdziała łysieniu, hamuje wypadanie włosów, pozwala pozbyć się łupieżu i spowodowanego stanem zapalnym swędzenia, pobudza porost włosów i zwiększa gęstość czupryny.

19. Przyspiesza gojenie się ran. Owrzodzenia, skaleczenia, rozpadliny, zmiany ropne itd. zagoją się szybciej dzięki czarnuszce.

20. Wpływa pozytywnie na układ rozrodczy. Reguluje miesiączkowanie, wspomaga laktację u matek karmiących, a nawet stwierdzono jej działanie antykoncepcyjne podobne do etynyloestradiolu (syntetycznego estrogenu, składnika współczesnych tabletek antykoncepcyjnych), nie wykazując jednocześnie aktywności estrogenowej. Dobra wiadomość dla panów jest taka, że czarnuszka naturalnie podnosi u nich poziom testosteronu.

Jak widzicie – takie malutkie niepozorne ziarenka, a ile w nich mocy!Warto jednak w tym miejscu dodać, że sama czarnuszka aczkolwiek jest wspaniałym darem natury – nie zastąpi zmiany stylu życia. Żeby była jasność: jeśli dla przykładu chcesz pozbyć się candidy ze swoich jelit, to nie wystarczy tylko samo stosowanie w tym celu  czarnuszki jeśli  jednocześnie nadal opychać się będziesz codziennie tonami słodyczy. Jeśli chcesz się pozbyć artretyzmu, to nie wystarczy stosowanie czarnuszki jeśli oprócz tego równocześnie trzy razy dziennie będziesz dzień w dzień  obżerać się mięchem i podrobami.  Jeśli tak – to nie narzekaj potem, że „ta cała czarnuszka w ogóle nie działa”. Czarnuszka w tym wypadku może po prostu nie dać sobie rady, a na pewno nie tak szybko jak by się można było spodziewać. Przywracanie zdrowia i jego utrzymanie jest proste (i do tego piękne w swojej prostocie), lecz jeśli chcesz sam dla siebie stać się swoim lekarzem, to należy bezwzględnie trzymać się sztywno pewnych zasad, a właściwie jednej. Po pierwsze nie szkodzić. Rozumiemy się?

 Nigella_sativa_-_Köhler–s_Medizinal-Pflanzen-227

Żyjemy ponadto w czasach gdy wszystko chcemy szybko i natychmiast. Nie zapominajmy jednak, że na nasze dolegliwości (z wyjątkiem urazów) zawsze pracujemy całymi latami, nie nabywamy ich przecież szybko i natychmiast. Dlatego wyjątkową głupotą byłoby oczekiwać, że szybko i natychmiast znikną. Nie znikną, nie oszukujmy się. Twoje ciało cierpliwie znosiło zniewagi przez długi czas, teraz Ty wykaż się cierpliwością i daj mu czasu tyle ile będzie potrzeba, aby wróciło do dawnej równowagi. Zauważ, że to nie jest tak, że „czarnuszka leczy”. Sama w sobie nie leczy, bo nie ma na tej planecie niczego, co „leczy” samo w sobie. Zawsze leczy nas ciało, bo tylko ono wie jak to zrobić. Czarnuszka tylko ułatwia mu robotę, resztę robi już Twój system immunologiczny. Pod warunkiem, że mu nie przeszkadzasz.

Jak stosować czarnuszkę?

Czarnuszkę można stosować zarówno zewnętrznie (na skórę, włosy i paznokcie) jak i wewnętrznie. Używa się albo ziarenek (całych, utłuczonych w moździerzu lub zmielonych w młynku do kawy) albo oleju tłoczonego na zimno. W krajach Bliskiego Wschodu wierzy się w to, że żucie profilaktycznie „dla zdrowotności”  10 ziarenek czarnuszki dziennie trzyma z dala wszelkie choroby. To dobry pomysł, na pewno lepszy niż żucie toksycznych konwencjonalnych gum do żucia.

w kuchni profilaktycznie, jako przyprawa: zmielona czarnuszka doskonale zastępuje pieprz. W przeciwieństwie do niego nie drażni jednak przewodu pokarmowego ani nie zakwasza organizmu (pieprz jest przyprawą zakwaszającą). Warto wypełnić swoją pieprzniczkę zmieloną czarnuszką zamiast tradycyjnego pieprzu. Całe lub zmielone ziarenka można dodawać do pieczenia chleba (do ciasta oraz jako posypkę na wierzch), do zup, sałatek, kanapek, do bigosu i innych duszonych warzyw, przy wyrobie domowego sera, wina czy przy kiszeniu warzyw.

ser-z-czarnuszka

Ser z czarnuszką Marka Grądzkiego

– w postaci naparu: parzymy jak herbatkę czyli zalewamy wrzątkiem 1 łyżkę zmielonych nasionek, parzymy ok. 20 minut i odcedzamy. Taki napar można osłodzić miodem. Stosować zewnętrznie do przemywania zmienionej chorobowo skóry, jak płukankę do włosów oraz wewnętrznie (pijemy 1/2 szklanki naparu 2-3 razy dziennie).

– w postaci oleju: do stosowania zewnętrznie na skórę lub włosy oraz wewnętrznie (łyżeczka oleju 2-3 razy dziennie, dzieci połowę tego). Olej z czarnuszki jest dostępny również w kapsułkach, jednak wtedy wychodzi sporo drożej niż ten zakupiony w buteleczce. Pamiętajmy, aby kupować tylko olej z czarnuszki tłoczony na zimno. Po otwarciu przechowujemy go w lodówce.

– w postaci nalewki: pół szklanki zmielonej czarnuszki zalać szklanką alkoholu 40% i odstawić na co najmniej tydzień, po czym przefiltrować przez watę. Można używać zewnętrznie jak i wewnętrznie, podobnie jak olej. W przypadku zakażeń o charakterze grzybiczym (np. candida) nalewka na bazie alkoholu jest bardziej skuteczna niż napar.

– w postaci ziołomiodu: na każdą łyżkę miodu dać łyżeczkę zmielonej czarnuszki i utrzeć razem na papkę, bardzo pomocną przy przeziębieniu (podobnie zresztą jak mieszanka miodu i cejlońskiego cynamonu): działa wykrztuśnie, łagodzi kaszel i ból gardła. Papkę można też stosować zewnętrznie na skórę w postaci maseczki, a jeśli zmielimy nasionka nieco grubiej to peelingu.

 Bezpieczeństwo czarnuszki

Jako przyprawa czarnuszka była stosowana przez naszych przodków od niepamiętnych czasów, nie ma przeciwwskazań do stosowania czarnuszki jako przyprawy – nawet w czasie ciąży. Podobnie jak innych ostrzejszych w smaku przypraw małym dzieciom nie podaje się czarnuszki przed ukończeniem 1 roku życia. Jeśli zaś spożywamy leczniczo olej lub nasiona, to w czasie ciąży i karmienia nie zaleca się regularnego spożywania.  Nie stwierdzono skutków ubocznych czarnuszki lub jej oleju pod warunkiem stosowania zalecanych dawek. Jak ze wszystkimi ziołami stosowanymi terapeutycznie zaleca się też robić krótkie przerwy w stosowaniu raz na jakiś czas.

Pomocne linki:

1.http://www.woia.pl/dokumenty/Wlasciwosci%20fitoterapeutyczne%20czarnuszki%20siewnej%20-%20malenkich%20ziarenek%20o%20wielkiej%20mocy.pdf

2. http://www.herbapolonica.pl/magazines-files/5156139-13.pdf

3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=nigella

4. http://www.myblackseed.com/SearchResults.asp?Cat=1831

5. http://naturalsociety.com/10-benefits-nigella-sativa-black-seed/

6. http://medico.seomex.pl/czarnuszka-siewna-niella-sativa-l/

7. http://www.wikiwand.com/pl/Czarnuszka_siewna